Khyung chen yongs rdzogs

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཁྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod zhi las byang gter khyung rdzogs
  Location Volume 46, Text 22, Pages 297-304
  Cycle Khyung chen yongs rdzogs
  Parent Cycle Bka' brgyad rang byung rang shar
  Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Colophon
  • First colophon page 302: ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
  • Second colophon page 304: ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་གྱིས་བཏོན་པའོ། །མངྒ་ལཾ
  བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས། ཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod zhi las byang gter khyung rdzogs
  Location Volume 46, Text 23, Pages 305-312
  Cycle Khyung chen yongs rdzogs
  Parent Cycle Bka' brgyad rang byung rang shar
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Colophon ཅེས་པའང་རང་འདྲའི་བློ་དམན་དབང་དཔེ་ཁ་ཁྲལ་དུ་ཀློག་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ