Dpal rta mgrin nag po

2 Text(s) in this Cycle[edit]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod byang sems zla rgyal lugs rta nag
Location Volume 26, Text 39, Pages 627-642
Cycle Dpal rta mgrin nag po
Authored by byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
Revealed by byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བགེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་
Front left margin sgrub rjes
Back left margin gter mdzod byang sems zla rgyal lugs rta nag
Location Volume 26, Text 40, Pages 643-660
Cycle Dpal rta mgrin nag po
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་རཏྣ་གཏེར་གྱི་བང་མཛོད་ཆེན་པོར་དབྱིག་གི་བཅུད་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་བཅོས་མེད་སོར་བཞག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ