Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan


བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་
Byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan

Jangchub Sempa Dawa Gyaltsen

Other names
  • ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་
  • zla ba rgyal mtshan
Dates
Birth:   12th Century
About
Religious Affiliations
Sakya
Is emanation of
spyan ras gzigs
Teachers
sa chen kun dga' snying po
Students
rje btsun grags pa rgyal mtshan
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1617
Catalog Pages
Notes
The works of this figure included in the Rinchen Terdzod appear to be pure visions, thus he is recorded as an author rather than a terton.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ (byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan)

Page #s for bio of this person: 698 to 699

Folio #s for bio of this person: 179b5 to 180a1

བླ་མ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་དང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱོན་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་རྟ་མགྲིན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀཱ་ལ་མེ་ཕུང་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་་་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་སོ

bla ma ba ri lo tsA dang rje btsun mi la sogs kyi skabs su byon pa'i spyan ras gzigs dngos byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan zhes yongs su grags par o rgyan gyi slob dpon rin po ches dngos su gnang ba'i rta mgrin zla rgyal lugs kA la me phung du grags pa'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa byin rlabs chen po dang ldan pa'i rgyun da lta'i bar bzhugs shing kho bos kyang nos shing rin chen gter mdzod du bzhugs so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dpal rta mgrin nag po (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 26, Text 39)
  2. བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བགེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་ (Vol. 26, Text 40)