Terdzo-CHI-015Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-CHI-015.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་

'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Volume 36 (ཆི) / Pages 255-256 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རང་བྱུང་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད། །འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འཕོ་བྲལ་འཕོ་བ་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སམྦྷ་བར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་ལྡན་རྗེ། །བཻ་རོ་གནུབས་ཆེན་མཆོག་དབྱངས་ནམ་སྙིང་འབངས། །ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བབ་གདམས་ཟབ་བཅུད་འཛིན་པའི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡོངས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཁམས་ཀྱི། །འཕོ་བའི་དྲི་བཀྲུས་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེ་གསོས། །ལྷར་སྣང་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་གི་ཚེ། །སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ངང་། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གནད་ཀྱིས་ཟག་པ་ཀུན། །འགྱུར་བ་མེད་བསྡམས་འཕོ་བཅས་ཐིག་ལེའི་ཚེ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣང་བ་འཁྲུལ་མེད་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཚུད། །རིག་པ་དྲི་མེད་ཀ་དག་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་རྟག་པ་གཉུག་མའི་ཚེ། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་འབྲས་སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཚེ་དབང་ཐོབ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྐུ །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་འདིའང་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).