RTZ Volume 36
Property "Publisher" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 36 (ཆི)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 36
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་སོ་དྲུག་པ།

Texts in this Volume[edit]

 1. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད་ལས་བྱང་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་
  Pages 1-19 (19 pages total)
  Link to text
 2. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་པདྨ་ནོར་བུའི་རྒྱ་ཅན་
  Pages 21-58 (38 pages total)
  Link to text
 3. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས་མཚོ་རྒྱལ་དབང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་པ་ནོར་བུའི་ལྡེ་མིག་
  Pages 59-87 (29 pages total)
  Link to text
 4. རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་བྱེད་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་
  Pages 89-130 (42 pages total)
  Link to text
 5. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་
  Pages 131-152 (22 pages total)
  Link to text
 6. བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡུམ་བཀའ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུ་གུ་
  Pages 153-164 (12 pages total)
  Link to text
 7. རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གཏེར་བུམ་
  Pages 165-188 (24 pages total)
  Link to text
 8. རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་
  Pages 189-190 (2 pages total)
  Link to text
 9. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ཡུམ་བཀའ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་
  Pages 191-204 (14 pages total)
  Link to text
 10. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབ་
  Pages 205-218 (14 pages total)
  Link to text
 11. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
  Pages 219-226 (8 pages total)
  Link to text
 12. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་
  Pages 227-248 (22 pages total)
  Link to text
 13. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས་
  Pages 249-252 (4 pages total)
  Link to text
 14. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང་
  Pages 253-254 (2 pages total)
  Link to text
 15. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་
  Pages 255-256 (2 pages total)
  Link to text
 16. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འཆིངས་
  Pages 257-258 (2 pages total)
  Link to text
 17. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་
  Pages 259-277 (19 pages total)
  Link to text
 18. སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་
  Pages 279-282 (4 pages total)
  Link to text
 19. ཚེ་འགུགས་སྦྱར་བ་
  Pages 283-284 (2 pages total)
  Link to text
 20. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་
  Pages 285-290 (6 pages total)
  Link to text
 21. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་བསྡུས་
  Pages 291-292 (2 pages total)
  Link to text
 22. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད་
  Pages 293-302 (10 pages total)
  Link to text
 23. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་
  Pages 303-310 (8 pages total)
  Link to text
 24. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་
  Pages 311-320 (10 pages total)
  Link to text
 25. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་དཔེ་རིས་
  Pages 321-336 (16 pages total)
  Link to text
 26. དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད་
  Pages 337-396 (60 pages total)
  Link to text
 27. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་
  Pages 397-398 (2 pages total)
  Link to text
 28. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་
  Pages 399-444 (46 pages total)
  Link to text
 29. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་
  Pages 445-460 (16 pages total)
  Link to text
 30. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་
  Pages 461-476 (16 pages total)
  Link to text
 31. དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་
  Pages 477-492 (16 pages total)
  Link to text
 32. རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
  Pages 493-500 (8 pages total)
  Link to text
 33. རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན་
  Pages 501-540 (40 pages total)
  Link to text
 34. འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་མཎྜལ་བཞི་པའི་ངག་འདོན་
  Pages 541-552 (12 pages total)
  Link to text
 35. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་
  Pages 553-562 (10 pages total)
  Link to text
 36. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་ཕྲིན་ལས་ཡང་སྙིང་
  Pages 563-576 (14 pages total)
  Link to text
 37. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་
  Pages 577-597 (21 pages total)
  Link to text
 38. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་
  Pages 599-624 (26 pages total)
  Link to text
 39. སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ་
  Pages 625-626 (2 pages total)
  Link to text
 40. སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབ་
  Pages 627-657 (31 pages total)
  Link to text
 41. མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་སྒྲོལ་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབ་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་རིགས་དཀྱུས་གཅིག་བཀོད་པ་
  Pages 659-680 (22 pages total)
  Link to text
 42. དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས༔ སློབ་མ་རྗེས་སུ་གཟུང་བ་
  Pages 681-711 (31 pages total)
  Link to text
 43. དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ་
  Pages 713 (1 pages total)
  Link to text
 44. དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས་ཕྱི་སྒྲུབ་རྒྱས་བསྡུས་རིག་གཏད་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་
  Pages 715-774 (60 pages total)
  Link to text
 45. དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། ལེགས་སོ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་ཐིག་ལེ་
  Pages 775-848 (74 pages total)
  Link to text
 46. བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་
  Pages 849 (1 pages total)
  Link to text
 47. ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་རྣམས་
  Pages 851-889 (39 pages total)
  Link to text
 48. ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་ལས། མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔའི་སྤྱི་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁྱིལ་བ་
  Pages 891-911 (21 pages total)
  Link to text
 49. གཞན་ཡང་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་ལས༔ ཟབ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Pages 913-930 (18 pages total)
  Link to text
 50. གདམས་ཟབ་བེ་བུམ་གྱི་དམར་བྱང་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་
  Pages 931-959 (29 pages total)
  Link to text
 51. གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ཆོག་འཁོར་འདས་གཞི་གྲོལ་
  Pages 961-975 (15 pages total)
  Link to text
 52. གཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་མན་ངག་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་
  Pages 977-996 (20 pages total)
  Link to text
 53. གཅོད་ཡུལ་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་གདམས་པ་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས་
  Pages 977-1005 (9 pages total)
  Link to text
 54. གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
  Pages 1007-1055 (49 pages total)
  Link to text

Karchag[edit]

གཏེར་མཛོད། ཆི༽པ་ལ། སྟག་ཤམ་མཚོ་རྒྱལ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 1-19 སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིད་ཡིག་ལས་ཚོགས་བཅས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༩ 21-58 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ 59-87 ཆོས་གླིང་ཁྲོས་ནག་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༡ 89-130 རོལ་རྡོར་རྒྱལ་འདུས་ཡུམ་བཀའ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ 131-152 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ 153-164 རྭ་སྟོན་ཐུགས་རྡོར་སྒྲོལ་དཀར་ལས་བྱང་དང་དབང་སྒྲིག་སྦྲེལ་མ་ལ་ལྡེབ། ༡༢ 165-188 ཀློང་སྙིང་ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 189-190 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༧ 191-204 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 205-218 པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལ་ལྡེབ། ༤ 219-226 མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་དབང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ 227-248 ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢ 249-252 ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡ 253-254 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 255-256 སྔོན་འཆིང་ལྡེབ། ༡ 227-258 ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༠ 229-277 མཆོད་ཕྲེང་ལྡེབ། ༢ 279-282 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༡ 283-284 སྐོང་བ་ལྡེབ། ༣ 285-290 ཚོགས་བསྡུས་ལྡེབ། ༡ 291-292 བདག་འཇུག་ལྡེབ། ༥ 293-302 རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༤ 303-310 སྦྱིན་སྲེག་ལྡེབ། ༥ 311-320 གཏོར་མའི་དཔེ་རིས་ལྡེབ། ༨ 321-336 སྒྲུབ་ཁོག་ལྡེབ། ༣༠ 337-396 བྱིན་འབེབ་ལྡེབ། ༡ 397-398 རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༢༣ 399-444 ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ལྡེབ། ༨ 445-460 ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༨ 461-476 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༨ 477-492 མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་གཏེར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དོན་དབང་སོགས་རྩ་གཞུང་ལ་ལྡེབ། ༤ 493-500 དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་ཆོག་ཁྲིགས་མངྒ་ལའི་གསུང་དང་གཏོར་ཆོག་ཚོགས་མཆོད་བཅས་རིང་སྦྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༢༠ 501-540 སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཇོ་བོ་ལུགས་ལྡེབ། ༦ 541-552 མཆོག་གླིང་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ 553-562 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 563-576 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཆ་ལག་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ 577-597 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 599-624 འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་ལྡེབ། ༡ 625-626 མཎྜལ་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༡༦ 627-657 དེ་ལ་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས་རིགས་དཀྱུས་བཀོད་ལྡེབ། ༡༡ 659-680 མཆོག་གླིང་དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༦ 681-711 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 713 ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༣༠ 715-774 ལེགས་སོ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་ལྡེབ། ༣༧ 775-848 མཆོག་གླིང་ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལྔའི་སྒྲུབ་སྐོར་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 849 གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༠ 851-889 དབང་ལྔའི་ཆིངས་ལྡེབ། ༡༡ 891-911 མཆོག་གླིང་གདམས་ཟབ་བེ་བུམ་དམར་བྱང་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ 913-930 ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༥ 931-959 བཀའ་གཏེར་ཉེ་རིང་གཉིས་འདུས་སྨིན་ལུགས་གཅོད་དབང་ལྡེབ། ༨ 961-975 གཅོད་ཡུལ་གཏན་ཐོག་གཅིག་མའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༡༠ 977-996 སྟན་གཅིག་མའི་གདམས་ཁྲིད་ལྡེབ། ༥ 997-1005 གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ལ་ལྡེབ། ༢༥ 1007-1055 བཅས་བཞུགས་སོ།།