'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

DKCL.jpg
 
Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro.jpg
Other names
 • རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
 • འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
 • པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
 • འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་
 • rdzong gsar mkhyen brtse chos kyi blo gros
 • 'jam dbyangs chos kyi blo gros
 • pad+ma ye shes rdo rje
 • 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho
Dates
Birth:   1893
Death:   1959
Place of birth:   Derge
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Water
Animal:   Snake
Rab Jyung:   15
About
Religious Affiliations
Nyingma; Sakya
Is emanation of
Jamyang Khyentse Wangpo
Has following emanations
[[|Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche]]
Teachers
Zhechen Gyaltsab, 4th · Dodrupchen, 3rd · A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje · Karma bkra shis chos 'phel · 'jam dbyangs blo gter dbang po · Jamgön Kongtrül, 2nd · las rab gling pa · Kun bzang dpal ldan · gzhan phan chos kyi snang ba
Students
Khyentse, Dilgo · Karmapa, 16th · zhe chen kong sprul pad+ma dri med
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P733
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Jamyang-Khyentse-Chokyi-Lodro/9990
Catalog PagesList of Cycles Associated with this Person

 1. Yang phur sbrags ma'i zab tig (1 of 8 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 17, Text 4)
 2. སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 26, Text 28)
 3. སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ (Vol. 26, Text 30)
 4. སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ (Vol. 27, Text 34)
 5. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ (Vol. 32, Text 19)
 6. སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་བི་ཛ་ཧ་རཾ།། (Vol. 32, Text 20)
 7. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (Vol. 32, Text 22)
 8. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་ཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ (Vol. 32, Text 23)
 9. མཁྱེན་བརྩེའི་སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཏིག་ཕུར་པའི་ཟློག་བྱང་ (Vol. 32, Text 24)
 10. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ (Vol. 32, Text 25)
 11. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ (Vol. 32, Text 26)
 12. མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔོན་གཏོར (Vol. 34, Text 43)
 13. མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ་བསྐུལ (Vol. 34, Text 47)
 14. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས (Vol. 34, Text 58)
 15. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱིི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ (Vol. 34, Text 59)
 16. མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ (Vol. 34, Text 60)
 17. མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་འོག་མིན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ (Vol. 34, Text 62)
 18. མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན (Vol. 34, Text 66)
 19. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ (Vol. 36, Text 20)
 20. དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད་ (Vol. 36, Text 26)
 21. ཡང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་མཛེས (Vol. 46, Text 31)
 22. མངོན་དགའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་བདེ་ཆེན་སྒོ་འབྱེད་ (Vol. 48, Text 30)
 23. མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ (Vol. 49, Text 22)
 24. བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་དང་དཀར་བགེགས་བསྔོ་བ་བསྐྲད་སྲུང་འབེབ་བྱང་བཅས་ (Vol. 62, Text 8)
 25. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སྡེབ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་སྨན་མཆོད་ (Vol. 62, Text 10)
 26. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སྡེབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ (Vol. 62, Text 17)
 27. ནང་སྐོར་ཁྲོ་བོའི་སྔགས་བྱང་འདོན་འགྲིགས་ (Vol. 62, Text 44)
 28. སེམས་སྡེའི་མཁས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གླུ་རྡོར་གླིང་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་དང་བཀའ་མ་ལས་བཏུས་ནས་ཕྱུང་བ་དང་དབང་ཟིན་ལྟ་བུ་རྗེ་ཆོས་བློའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་ལས་བྱུང་བ་ (Vol. 62, Text 97)
 29. དམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཟིན་བྲིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན་ (Vol. 62, Text 100)