'chi med sku gsum 'dus pa

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཚེ་དབང་བཅུད་འཁྱིལ་
  Front left margin chog sgrig
  Back left margin gter mdzod sher 'od grol thig tshe sgrub
  Location Volume 20, Text 3, Pages 55-93
  Cycle 'chi med sku gsum 'dus pa
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རིགས་བསྡུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འདིའང་འཆི་མེད་དྭངས་མའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དབང་ཆེན་སོགས་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས། དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་ཅིང་། བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  ཚེ་སྒྲུབ་ཨ་ཧཾ་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་མ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod sher 'od grol thig tshe sgrub
  Location Volume 20, Text 4, Pages 95-97
  Cycle 'chi med sku gsum 'dus pa
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon
  • Treasure colophon: པདྨ་ང་དང་བོད་ཡུལ་གྱི༔ དབེན་གནས་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ལ༔ གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕོ་བྲང་འབྱེད༔ དེ་རྗེས་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་ཕལ་མོ་ཆེ༔ བོད་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་གཙུག་ལག་དང༔ ཁྲ་འབྲུག་གནས་སུ་འཚོགས་པར་ངེས༔ གདམས་ཕྲན་འདི་སོགས་གཏེར་མང་སྦས༔ འཆུག་པ་མེད་དོ་སྙིང་ལ་སྦོས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔