Terdzo-TSA-002Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-TSA-002.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བདུད་འདུལ་གཏེར་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་རིགས་ལྔ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་གི་སྤྱི་ཆིངས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད་

bdud 'dul gter byon 'jam dbyangs rigs lnga dang dbyangs can ma dmar mo bcas kyi sgrub thabs dbang gi spyi chings ye shes snang ba rnam 'byed

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ (Dudul Dorje)
in cycle  ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔ་ (Yi dam dmar nag 'jigs gsum 'jam dpal rigs lnga)
Volume 17 (ཙ) / Pages 51-80 / Folios 1a1 to 15b6

[edit]

༄༅། །བདུད་འདུལ་གཏེར་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་རིགས་ལྔ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་གི་སྤྱི་ཆིངས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ནཱ་ཐ་ས་ར་སྭ་ཏྱཻ། སྒྲིབ་བྲལ་མཁའ་སྔོན་དྭངས་པའི་དགོངས་དབྱིངས་ལས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་འབུམ་བརྡལ་བས། །སྐྱེ་དགུའི་རྨོངས་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་མཛད་པ། །འཇམ་མགོན་བླ་མས་སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོངས། །བྱིན་རླབས་གཟི་ལྡན་སྒྲུབ་ཐབས་མཚུངས་བྲལ་བ། །གང་འདི་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་མངའ་བདག་གི །ཟབ་ཆོས་ནོར་བུའི་སྒྲོམ་ལས་ལེགས་ཕྱུངས་ཏེ། །སྐལ་བཟང་བློ་ཡི་དབུལ་བ་སེལ་ཕྱིར་བཀོད། ཁྱད་འཕགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཕལ་ཆེར་དུས་རྟགས་སོགས་མ་འགྲིགས་པའི་དབང་གིས་ཡང་གཏེར་དུ་བྱོན་པར་སྣང་བ་ལས་ཡིག་མེད་ཨུ་པ་དེ་ཤའི་ཆོས་སྡེ་ཞི་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་སྡེ་ལྔ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཟབ་ཅིང་ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་དུ་སྣང་བས། དེ་དག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་ནི་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ནས་མ་བཀོད་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་རྟོགས་དགོས་པ་དང་། འདི་གྲས་འཇམ་དཔལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱང་སངས་གླིང་ཟབ་རྒྱ་གཉིས་པ་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་འཕེལ་དང་ལྷ་སྔགས་དབང་སོགས་འདྲ་བར་སྣང་བས་དེར་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་སྨིན་དབང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཙམ་ཞིག་དགོད་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སོ་སོར་བཤད། དབང་གི་ཆོ་ག་སྤྱི་དྲིལ་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །ཕྱི། ནང་། གསང་བ། ཡང་གསང་། ཟུང་འཇུག །ཡུམ་རྣམས་སོ། །དང་པོ་ཕྱི་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འམ་གཞོན་ནུ་ཆུ་སྐྱེས་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི། སྟེགས་བུ་གཙང་མ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་མཎྜལ་ལ་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པའི་ཁར་རྐང་གསུམ་སྟེང་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཙཀླིས་བརྒྱན། ལྷོར་དབུ་རྒྱན་དང་རིན་ཆེན། ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ། བྱང་དུ་དྲིལ་བུ་དང་རལ་གྲི །མདུན་དུ་སྐུ་ཙཀ་རྡོར་དྲིལ་ལྷན་ཅིག་པ་དང་འཁོར་ལོ། སྔགས་བྱང་བཅས། གཡས་སུ་དཀར་མངར་གྱི་གཏོར་ཟླུམ་དཀར་པོ་རྒྱན་ལྡན། གཡོན་དུ་སྒྲུབ་དཔེ་དང་ཤེལ་ཕྲེང་། ཕྱག་མཚན་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་པུསྟིས་མཚན་པའི་ཙཀླི་རྣམས་བཀོད། མཐར་ཕྱི་མཆོད་གཡས་སྐོར་དུ་བཀོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། ཐོག་མར་སྐྱབས་སེམས་ནི། དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །བླ་མ་མཆོག་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དང་། །བཅོམ་ལྡན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི། །མ་རིག་བློ་ཡི་གཏི་མུག་མུན་བསལ་ནས། །ཤེས་རབ་སྣང་བ་ཕྱོགས་མེད་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང། །བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ། །ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདག་བསྐྱེད་ནི་གཏེར་གཞུང་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ནས་ སྤྱན་དྲངས་ཐིམ༔ བར་དང་། ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སཏྭཾ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ སྔགས་སྔ་མའི་མཐར། ཨརྒྷཾ་སོགས་དང་། རཱུ་པ་སོགས་སྦྱར་བས་མཆོད། མཎྜལ་མདོར་བསྡུས་ཕུལ། བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ་འབྲུ་དྲུག་བཟླ། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀཏ་སོགས་ཀྱིས་བསང་། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱོང་བ་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་རྒྱས་དབུས༔ རང་བྱུང་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་ས་ལེ་བ༔ འཕྲོ་འདུས་དོན་བྱས་ཡོངས་གྱུར་སྐུ་ཡི་ནི༔ ཞེས་བསྒྱུར། མཆོད་པའི་སྐབས། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །ལྷ་རྫས་དག་པའི་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཤློ་ཀ་དེའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པར། ལྷ་རྫས་དག་པའི་འདོད་ཡོན་རྣམས། །ཞེས་དང་། སྔགས་སྔ་མའི་མཐར། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། འཛམྦུའི་གླིང་དང་གླིང་གཞན་རྣམས། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ། །སྟོང་གསུམ་ལ་སོགས་མ་ལུས་པ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བྱས་ཏེ་འབུལ། །སྔགས་མཐར། རཏྣ་མཎྜལ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་སྔགས་འཁོར་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་བྱ། དེ་ནས་བུམ་པ་བསང་སྦྱང་། རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་ནང་། །བཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར། མཆོད་པའི་བར་བཏང་། བུམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་བབས་ཏེ་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ་བཟླས་པ་བྱ། མཐར་མདུན་བུམ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཆོད་པ་གོང་སྨོས་ལྟར་དང་། བསྟོད་པ། གང་གི་བློ་གྲོས་སོགས་སམ། རི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར་གླེགས་བམ་ཨུཏྤལ་ཕྱག་མཚན་ཅིང་། །རབ་མཛེས་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་གཞོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཅན། །དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་ཐར་མཆོག་སྤྱན་ནི་པདྨའི་འདབ་ལྟར་ཡངས། །བློ་གྲོས་ངན་པ་སྲེག་མཁས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་རབ་ཏུ་འདུད། །ཅེས་རྒྱ་གཞུང་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱིས་བསྟོད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་བསལ་ནས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བུམ་པར་དུང་ཆུ་ཕུལ་ལ་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱ། དེ་ནས་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གསུམ་གྱིས་བརླབ། ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཙམ་གྱིས་མཆོད། གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། འདོད་གསོལ་གོང་ལྟར་བྱས་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང་སློབ་མ་གཞུག་པར་གསོལ་བ་གདབ། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ། སྐབས་འདིར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སློབ་མ་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་དབང་བསྐུར་རོ། །གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་ནི། མཆོད་པ་ཁ་གསོས། གོང་ལྟར་བྱིན་བརླབས། མཆོད་པ་སྤྲོ་ན་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་དང་། བསྡུ་ན་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པས་བསྟོད། འདོད་དོན་གསོལ། ནོངས་བཤགས་མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་ན་འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རྟེན་མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱང་། ཨོཾ། ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས། །འགག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་ཤར། །འགགས་པ་ཉིད་ན་འགག་མེད་པ། །སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ། །ཞེས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ །སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་གྱུར། །ཅེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས། འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བདེར་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཤིས་བརྗོད་ཅི་རིགས་པ་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ།། ༈ །།གཉིས་པ་ནང་སྒྲུབ་ཨ་ར་པ་ཙ་བློའི་མུན་སེལ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི་ཕྱི་སྒྲུབ་དང་འདྲ་བ་ལས། ཚོམ་བུ་དང་བུམ་པའི་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་བྱ། ནང་སྒྲུབ་སྐུ་དང་ཕྱག་མཚན་རལ་པོད་ཙཀླི་དགོད་པ་ཙམ་ཁྱད་པར་རོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ལའང་སྐྱབས་སེམས་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ཡན་སྔར་ལྟར་ལ། བདག་བསྐྱེད་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོ་ཆེན་སོགས་ནས། པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔འི་བར། མཆོད་པ་ནི། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་དང་རོ། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་དབང་པོ་ཚིམས་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ནས་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ནི། གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་བྱ། མདུན་དཀྱིལ་བསང་སྦྱང་། མདུན་རྟེན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། ཉ་རྒྱས་ཟླ་སྟེང་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་ལས༔ འོད་འཕྲོས་དོན་བྱས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་སྐུ༔ ཞེས་སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་སྔར་ལྟར་ལ། བསྟོད་པ་སྤྲོ་ན་གང་བློ་མ་སྦྱར། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་མཐའ་མར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་གཏི་མུག་བསལ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཐིམ། །ཞེས་བསྒོམས་ལ་འབྲུ་བདུན་བཟླ། བུམ་པ་བསང་སྦྱང་། རིན་ཆེན་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་ནང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སོགས་ནས་བསྟོད་པ་ཡན་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། བཟླས་དམིགས་ནས་བརྩམ། མཆོད་བསྟོད་ཁ་བསྒྱུར་ཙམ་ལས། གཏོར་འབུལ། རྗེས་ཆོག་གི་བར་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ཆ་ཚང་བྱའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་གསང་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བླ་མེད་ལུགས་ལ་སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི། གཞུང་མཐུན་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་དགུ་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་མཉྫི་ལ་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་བཞི་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བཞུགས། ཤར་དུ་རྣམ་བུམ། དབུ་རྒྱན་སོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕྱི་སྒྲུབ་སྐབས་ལྟར་ལ་གཏོར་མ་དཔལ་གཏོར། ཕྱག་མཚན་རལ་པོད་མདའ་གཞུ་དང་། རྗེས་གནང་ཆས་མཚན་བརྗོད་གླེགས་བམ། གདུགས། རལ་གྲི་མདའ་གཞུ། དུང་དཀར། འཁོར་ལོ་རྣམས་ལྷག་པོར་བཞག །མཆོད་པའང་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་བསྣན་ལ་བཀོད་དོ། །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ། ཐོག་མར་དཀར་གཏོར་བགེགས་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་ཉུང་བསྡུས་གཏང་། བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་གཅོད་པ་ནི་ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས་ལྟ་བུས་བྱ། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ལ། མཆོད་བརླབ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་ཆེན་པདྨའི་སྣོད། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི། །མཆོད་རྫས་ཟག་མེད་བདེ་སྐྱེད་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན། །འདོད་ཡོན་རོལ་མོ་ཅི་ཡང་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདག་བསྐྱེད་གཏེར་གཞུང་གསང་སྒྲུབ་ལྟར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱས་སྦྱང་བ་ནས། རིགས་བདག་གི་རྒྱས་བཏབ་པའི་བར་སོང་ནས། མཆོད་པ་ནི། ཕྱི་མཆོད་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རྣམ་པ་ལྔ། །ནང་མཆོད་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །གསང་མཆོད་བདུད་རྩི་སྨན་རཀ་བ་ལིཾ་ཏ། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཁཱ་ཧི། བསྟོད་པ་གཞུང་ལྟར་བྱ། བཟླས་པ་གྲུབ་ནས་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། གོང་གསལ་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་གདབ། མདུན་བསྐྱེད་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་དཀར་པོ་གཞོན་ནུ་ཆུ་སྐྱེས་བསྐྱེད་བསྟིམས་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་བཅས་དེར་བཤད་པ་ལྟར་ལ། འབྲུ་དྲུག་དང་། ཨ་ཨ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་སྔགས་རིང་བཟླ། དེ་དག་གི་དམིགས་པ་གསང་སྒྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སོགས་དམིགས་པ་གསལ་གདབ། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་། སྔགས་རིང་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ་འོད་ཞུ་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་འབུལ་ནས་རྗེས་ཆོག་ཡན་ཆད་ཕྱི་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ།། ༈ །།བཞི་པ་ཡང་གསང་བློའི་མུན་སེལ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ལ། མཎྜལ་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྟེང་ཁྲིའུར་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བཀོད་པ་ཙམ་ལས། གཞན་ཐམས་ཅད་གསང་སྒྲུབ་དང་འདྲ་ཞིང་། ཕྱག་མཚན་བསྡུ་ན་རལ་པོད་ཙམ། འཛོམ་ན་དེ་སྟེང་མེ་ལོང་མདའ་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ། བུམ་པ་གཞུ་ཨུཏྤལ་ནོར་བུ་བཅས་བཅུ་པོའི་ཙཀླི་བཀོད། རྗེས་གནང་གསང་སྒྲུབ་དབང་གི་སྐབས་སོང་བས་འཐུས་པའི་ཕྱིར་འདིར་བསྡུ་ན་བཀོད་མི་དགོས། སྒྲུབ་ཐབས་སྐྱབས་སེམས་ནས་མཆོད་བརླབ་བར་གསང་སྒྲུབ་ལྟར་ལ། བདག་བསྐྱེད་ཐོག་མར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོ་ཆེན་ནས། བཻ་ཌཱུརྻ་གསལ་བའི༔ བར་དང་། དེ་ནས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཨུཏྤལ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་རྩེར༔ མེ་ཏོག་འདབ་མ་འབུམ་ལྡན་ཟེའུ་འབྲུའི་དབུས༔ ཉ་རྒྱས་ཟླ་སྟེང་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་ལས༔ གཟི་བྱིན་འོད་ཕུང་བདག་གི་ལུས་ཐིམ་པས༔ བདག་ཉིད་རྣམ་སྨིན་ཕུང་པོ་ཐུལ་བསྲེགས་ནས༔ སོགས་ནས། སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ བར་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་དྷཱིཿམུཾ་སརྦ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སཏྭཾཿ མཆོད་པ་གསང་སྒྲུབ་ལྟར་ཤློ་ཀ་གཅིག་སྔགས་བཅས་ཀྱིས་མཆོད། ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །བློ་ཡི་མུན་སེལ་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཚིག་གི་འབྱུང་གནས་མ། །ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་རོལ་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། བཟླས་དམིགས་དང་ལྕེ་སོགས་བྱིན་བརླབས་ལ་བཟླས་པ་བྱ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང་། མདུན་རྟེན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། ཡེ་ཤེས་དྲངས་བསྟིམས་རྗེས་མཆོད་པ་བསྡུ་ན་གསང་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། འདོད་ཡོན་ལྔ་བཅས་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལེན། རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི། །ར་ས་ཡ་ན་སྨན་ཆེན་པོ། །ཉོན་མོངས་ཆགས་པའི་རཀྟར་བཅས། །མཉམ་པ་ཆེན་པོར་བཞེས་སུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཅན། །བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་ལྡན་པའི། །དམ་རྫས་མཆོག་གི་གཏོར་མ་འདི། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། བསྟོད་པ་གོང་གི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པོའམ། སྤྲོ་ན་གང་བློ་མས་བསྟོད། བཟླས་པ་བྱས། བུམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་གསང་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། གཏོར་འབུལ་ཟུར་དུ་མེད་ཀྱང་ཆོག །བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས། གཏོར་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། སྙིང་པོའི་མཐར། ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནས། རྗེས་ཆོག་མཐར་ཐུག་པའི་བར་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་བྱའོ།། ༈ །།ལྔ་པ་ཟབ་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྲུབ་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ཉིད་དམ་པའི་སྨྲ་སེང་དང་མཐུན་པས་དབང་ཡང་དེ་མཐུན་ཟུར་དུ་ཡོད་པར་བྱེད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་ན་ཕྱི་སྒྲུབ་འཇམ་དཀར་ལ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་རྗེས་གནང་ཡོད་དགོས་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་འགྱུར་བས་ཟུར་དུ་མི་བཞུགས་ལ། ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པ་འདི་སྔ་མ་རྣམས་དང་སྡེ་ཚན་གཅིག་པའི་ཕྱིར་སྤྱི་དབང་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཁོ་ནས་འཐུས་པས། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ལ། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་པའི་སྟེང་ལུགས་འདིའི་སྐུ་རྟེན་བཀོད་པ་དང་། ཕྱག་མཚན་འཇོག་པ་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཡང་གསང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དང་འདྲ། སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་གཏང་། བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་གཅོད། སྐྱབས་སེམས་བཅས་གསང་སྒྲུབ་ཏུ་སྨོས་པ་བཞིན་ལ། ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས། །ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཅེས་པ་ཙམ་བྱ། ཚད་མེད་བསྒོམ། གསང་སྒྲུབ་ལྟར་མཆོད་པ་བརླབ། བདག་བསྐྱེད་རང་གཞུང་ལྟར། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ངང་ལས་སོགས་ནས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ༔ ཞེས་པའི་བར་དང་། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་སྔགས་ནས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་བར་ཡང་གསང་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་གཞུང་འདི་ཉིད་ལྟར་བཟླས་དམིགས་གསལ་བར་བསྒོམས་ལ་སྙིང་པོ་བཟླ། མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང་། མདུན་རྟེན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །པད་ཟླར་དྷཱིཿལས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་སྐུ༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལྷ་བསྐྱེད། སྔགས་ཀྱི་དྲངས་བསྟིམ་ནས་བརྩམ། མཆོད་བསྟོད་བར་ཡང་གསང་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་སོང་ནས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཟླས་པ་བྱ། བུམ་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་གསང་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ལ། གཏོར་འབུལ་རྗེས་ཆོག་རྣམས་ནི་ཡང་གསང་ཇི་ལྟ་བར་བྱའོ།། ༈ །།དྲུག་པ་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི། མཎྜལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་འཇའ་འོད་རྡོར་ར་མེ་རིས་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཅན་ནམ། མ་འཛོམ་ན་ཚོམ་བུ་དམར་པོ་གཅིག་བཀོད། དབང་རྫས་གཞན་གོང་དུ་སྨོས་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བ་ལས་བུམ་པའི་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ། སྐུ་རྟེན་དང་ཕྱག་མཚན་ཨུཏྤལ་ཟླ་སྟེང་ནོར་བུས་མཚན་པ་དང་མེ་ལོང་། གཏོར་མའང་འགྲུབ་ན་བང་རིམ་སུམ་བརྩེགས་སྟེང་ཅོག་ཟླུམ་དམར་པོ་པདྨ་མང་པོས་བསྐོར་བ་ཉི་ཟླ་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ་བཀོད། སྒྲུབ་ཐབས་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ལ། སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་རྐང་གསུམ་པར། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་དམར་མོ་ལ། །ཞེས་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཚིག་རྗེས་མར། འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་དམར་མོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །ཞེས་བསྒྱུར། ཚད་མེད་དང་མཆོད་བརླབ་སོང་ནས། བདག་བསྐྱེད་རང་གཞུང་ལྟར། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང། པཾ་ལས་པདྨ་དཀར་དམར་སོགས་ནས་ལྷ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་པ་དྲང་བསྟིམ། ཕྱག་མཆོད་སྔགས་ཡན་སོང་ནས། ཨོཾ་སྭ་ར་སྭ་ཏྱཻ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་དང་། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད། ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོའི་ཚུལ། །ཡིད་འཕྲོག་ཚངས་པའི་སྲས་མོ་ཁམས་གསུམ་ལ། །སྨྲ་བ་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་སྐྱེ་དགུའི་གསོས། །བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་བྱ། དེ་ནས་མདུན་རྟེན་བསང་སྦྱང་། དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་བཅས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །དག་པའི་ཞིང་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དབུས། །པཾ་ལས་པདྨ་དཀར་དམར་འབུམ་ལྡན་རྒྱས༔ དེ་སྟེང་ཨ་ལས་ཉ་རྒྱས་ཟླ་དཀྱིལ་ལ༔ ཧྲཱིཾཿཡིག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འབར་བ་ལས། །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སོགས་ནས་ཕྱག་སྔགས་ཡན་གཏེར་གཞུང་ལྟར་ལ། མཆོད་པ་ཕྱི་ནང་གི་ཚིགས་བཅད་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ལ་མཚན་སྔགས་བརྗེ། བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེ་ཕུར་བུས་མཛད་པ་ཚང་མ་ཤེས་ན་ལེགས། བསྡུ་ན་ཐོག་མའི་ཤློ་ཀ་གཅིག་ཙམ་མམ། ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་རོལ་ན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་བ་ཅན། །དབྱངས་ཅན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ། །གུས་པ་ཆེན་པོས་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཞེས་པ་ཙམ་གྱིས་བསྟོད། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་སྔགས་འཁོར་དང་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་བྱས་ལ་སྙིང་པོ་བཟླ། བུམ་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཕྱི་སྒྲུབ་དང་བྱེད་ལུགས་མཚུངས། བསྡུ་ན་གསང་སྒྲུབ་ལྟར་བྱ། གཏོར་འབུལ་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱིས་འགྲེ །རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ཀ་ལྟར་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ།། ༈ །།རྩ་བའི་གཉིས་པ་སྤྱི་དྲིལ་དབང་གི་ཆོ་ག་ནི། ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་། སྤྱི་འགྲོ་ལྟར་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ། ན་མོ། རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི༴ ཆོས་ཀྱི༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཡབ་ཡུམ་བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། དེང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་རིགས་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་ན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་དང་ལས་སྔགས། སུམྦྷ་ནི་དྲག་ཏུ་བརྗོད། གུ་གུལ་བདུག །ཡུངས་ཐུན་རོལ་མོ་བཅས་པས་བསྐྲད། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཁྲོ་ཆུང་དང་མེ་ཕུང་འབར་བས་བཅིངས་ཏེ་བར་དུ་གཅོད་པ་གང་གིས་ཀྱང་གླགས་མི་རྙེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། མཎྜལ་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ། དེའང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་མེད་པའི་དུས་གསུམ་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གང་འདུལ་དེར་སྟོན་གྱིས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་ཕྲིན་ལ་མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འཆང་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་མིག་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་བ་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་བཀའ་སྲོལ་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་རྒྱ་ཆེར་བྱོན་པ་ལས། འདིར་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལ་ཆགས་ཐོགས་ཀྱི་རྡུལ་དང་བྲལ་བ། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ་དང་འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ་གཉིས་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གདམས་པར་མཛད་ཅིང། ཕྱི་རབས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་དགོངས་ཏེ། མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་གཙོ་བོ་ཁྲོ་རི་རྡོ་རྗེ་ཟིལ་ཁྲོམ་གྱི་གནས་སྒོའི་འགྱུར་མེད་ཀེའུ་ཚང་དུ་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་པ། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པས་སྤྱན་དྲངས། བགྲང་བྱ་ཕྲག་དགུའི་གསང་རྒྱ་ཐེམས་པ་ན་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ལ་བཀས་གནང་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གྱི་ཞི་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོར་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱི་བཤད་དུ་སྦྱར་ནས། ཐོག་མར་ཕྱི་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་གཞོན་ནུ་ཆུ་སྐྱེས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལགས་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ཕྱི་མ་རྣམས་ལ། གཉིས་པ་ནང་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་ཨ་ར་པ་ཙ་བློའི་མུན་སེལ་གྱི་དབང་བསྐུར། གསུམ་པ་གསང་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་གསེར་མདོག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་པད་ཚལ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར། བཞི་པ་ཡང་གསང་འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་ཤེས་རབ་སྐྱེད་བྱེད་བློའི་མུན་སེལ་གྱི་དབང་བསྐུར། ལྔ་པ་ཟབ་གསང་བླ་ན་མེད་པ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང་ཡབ་་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྲུབ་པ་མཁའ་ཀློང་ཡངས་པའི་དབང་བསྐུར། ཅེས་སོ་སོར་བསྒྱུར། བླ་མ་དང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ༔ སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ནི་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ༔ དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩོལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ༔ སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ༔ མགོན་པོས་བདག་ཀྱང་གཞུག་པར་འཚལ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་བསྩལ་ཞིང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཀུན༔ ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་ཡིན་ཏེ༔ ཡང་གསང་བླ་མེད་སྤྱོད་ཚུལ་ཆོ་ག་རྣམས༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ༔ དུས་གསུམ་ངེས་འབྱུང་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་གསང་སྔགས་མཐུ་ཡིས་ནི༔ མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་མཉམ་ཉིད་ཡང་དག་བརྙེས༔ བརྩེ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ནི༔ བླ་མེད་གསང་སྔགས་སྦྱོར་བ་མཉམ་མེད་པས༔ བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མ་ལུས་ཀུན་བཅོམ་ནས༔ འཇིག་རྟེན་རྗེས་འཇུག་ཡང་དག་སྤྱོད་ནས་ཀྱང༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ནས་མྱང་འདས་ལམ་བགྲོད་ཅིང༔ མཉམ་མེད་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཐོབ་ཕྱིར༔ བུ་ཀུན་བློ་གྲོས་རབ་ཡངས་འདི་གྱིས་ཤིག༔ དེ་ནས་ཐོག་མར་རྒྱུད་དག་ཅིང་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་ལན་གསུམ། མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བདག་གིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སོགས་གསུམ། ཞིང་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་གསག་སྦྱང་སྤེལ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བགྱིད་པའི་འདུན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཕྱི་སྒྲུབ་ནང་སྒྲུབ་གཉིས་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སོགས་དང་། གཞན་རྣམས་ལ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཚར་གསུམ་བྱ། དུང་ཞལ་དུ་དྲིའི་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་བསྲེས་པའི་དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་ཅིང་དམྱལ་བར་ལྟུང༔ དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་ཐོབ༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་ན་ར་ཀན་ཋ་ཋ༔ དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ། དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་གནས་གསུམ་གཏུགས་པ་ཡིས༔ དཔལ་ཆེན་སྲོག་གི་རྡོ་རྗེ་འདི་བྱིན་པས༔ ང་ནི་གསང་མཆོག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྟེ༔ ང་ཡིས་ཇི་ལྟར་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ བུ་ཁྱོད་ཉམས་མེད་ཡང་དག་བསྒྲུབ་དགོས་སོ༔ གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདས་གྱུར་ན༔ གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་གཤེད་མར་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་འབར་བས་དམྱལ་བར་སྲེག་པར་བྱེད༔ བུ་ཁྱོད་དམ་ཚིག་ཉམས་མེད་སྙིང་ལ་ཆོངས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་ན་ར་ཀན་ཋ་ཋ༔ དེས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གཉན་པོའི་གནད་ལ་བཀར་ནས། དབང་གི་གཞི་རྟེན་སྒྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨེ་མ༔ བླ་མ་འཇམ་མགོན་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རྗེ་བཙུན་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དབབ་པར་མཛོད༔ བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཉེ་བར་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་བསྲང་། ངག་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཅིང་། ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཅེས་བྱས་ལ་བསང་སྦྱང་སྟེ། སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་དབུ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ་པའི་བར་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པར་དལ་བར་བཀླག །རང་ཉིད་ཅེས་པ་ལ་ཁྱེད་རང་ཞེས་སོགས་སྐབས་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་བྱ། སྤོས་བརྟུལ། རོལ་མོ་བསྒྲག །སོ་སོའི་སྙིང་པོའི་གཤམ་དུ། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བཞག་ལ། ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་མཐར་ཏིཥྛ་བཛྲ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བརྟན་པར་བྱ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ། དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་འཚལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཇི་ལྟར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཉིད་དུ་བདག་བསྒྲུབས་ཕྱིར༔ དེ་བཞིན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང༔ བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་མི་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོ་བུམ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིག་པའི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །བུམ་པ་རྡོ་རྗེ་བཅས་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་གཟི་བྱིན་མཆོག༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ༔ དེས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཞེ་སྡང་དག །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རིན་པོ་ཆེ་དང་དབུ་རྒྱན་མགོར་བསྐོན་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་རིན་འབྱུང་གི༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གཟི་བྱིན་མཆོག༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ རཏྣ་མཱ་ལཱ་ཏྲཱཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ དེས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ང་རྒྱལ་དག །ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །པདྨ་དང་རྡོ་རྗེ་ལག་གཡས་སུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་འོད་དཔག་མེད༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པའི་གཟི་བྱིན་མཆོག༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ པདྨ་མཱ་ལཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ དེས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། འདོད་ཆགས་དག །འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རལ་གྲི་དང་དྲིལ་བུ་ལག་གཡོན་དུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གཟི་བྱིན་མཆོག༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་མཱ་ལཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ དེས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཕྲག་དོག་དག །འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སོ་སོའི་སྔགས་བྱང་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་རྣམ་སྣང་གི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་རྣམ་སྣང་མཛད་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཀུན༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ དེས་དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། གཏི་མུག་དག །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་ཤིག །དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་ཆད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སོ་སོའི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བྱུང་སྐུ་ཆེ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བྱུང་སྐུ་ཡིན་ཏེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པ༔ བླ་མ་འཇམ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་་་དཔའ་རྐྱང་ཡིན་ན།་་་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་ཅེས་བསྒྱུར། སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་མཐར་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཏིཥྛ་བཛྲ༔ ཞེས་བརྗོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདོད་པ་དང༔ ཅུང་ཟད་འདྲི་བར་འདོད་ན་ཡང༔ བླ་མ་འཇམ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཁྱོད༔་་་དཔའ་རྐྱང་ལ་འཇམ་དཔལ་མགོན་པོ་ཞེས་བསྒྱུར། གེགས་མེད་པར་ནི་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ དེས་ལུས་ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་སྣང་སྟོང་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོམ་པ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་་་དཔའ་རྐྱང་ལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སུ། དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཞལ་དུ་ཐོན་ནས། སློབ་མའི་མགྲིན་པར་ཞུགས། སྙིང་ཁའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སོ་སོའི་སྙིང་པོ་རྣམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་བྱར་གཞུག །སྒྲུབ་ཡིག་དང་ཕྲེང་བ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བྱུང་གསུང་ཆེ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔ གསང་བའི་གསུང་ངག་བླ་ན་མེད་པའི་དབང༔ སྐལ་ལྡན་བུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དབང་བྱེད་ཤོག༔ སརྦ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ སློབ་དཔོན་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བཞིན་དུ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བརྩེ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འགྲོ་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ཏེ༔ བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཟབ་མོ་རྟོགས་པ་ཡི༔ བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ དེས་ངག་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་གྲགས་སྟོང་བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ལྷག་པའི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཆེན་པོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་འཛིན༔ གསང་བ་མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཡངས་པའི་ཀློང༔ བདེ་ཆེན་རིག་རྩལ་བསྒོམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སརྦ་ཙིཏྟ་མ་ཏི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བརྩེ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་བློའི་མི་ཤེས་དྲི་ཚོགས་ཀུན་བཅོམ་ནས༔ འཆད་རྩོད་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ཤིང༔ བློ་གྲོས་ཡངས་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ དེས་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས། དེང་ཕྱིན་ཆད་རིག་སྟོང་འོད་གསལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བྲལ་བར་མཛོད་ཅིག །ཕྱི་སྒྲུབ་ནས་དབྱངས་ཅན་མའི་བར་དབང་སྣ་ལྔ་ལ་འདི་ནས་འོག་གི་གཏོར་དབང་ལ་འཇུག་པས་འཐུས་ཤིང་། གསང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དབང་ལ་འདིར་རྗེས་གནང་སྦྱོར་དགོས་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས། མཐའ་རྟེན་ཏུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ། རང་དོན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དང་། གཞན་དོན་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་སོགས་དོན་གཉིས་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་གནང་བ་བསྩལ་ཅིང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་གས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག །མཚན་བརྗོད་གླེགས་བམ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འཇམ་མགོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཚུངས་པ་མེད༔ འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཅན༔ དམ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀློག་དང་ཀུན་ཆུབ་དང༔ རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བའི་དོན་རབ་སྤྱོད་པར་གྱིས༔ གསེར་གདུགས་སྤྱི་བོར་ཕུབ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྱབ་བདག་གསེར་གདུགས་རཏྣས་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང༔ སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་སྐྱོབ་བྱེད་པ༔ ཟབ་ཅིང་ཡང་གསང་རྒྱ་ཆེ་སྤྱོད་པ་དང༔ འགྲོ་བའི་དོན་རབ་འབད་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ གྲི་དང་མདའ་གཞུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དཔུང་འཇོམས་གཡུལ་རྒྱལ་གྲི༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་མཚོན་པའི་མདའ་གཞུ་ཆེ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་སྟོབས་མངའ་ཧེ་རུ་ཀ༔ བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པ༔ རང་བྱུང་རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དུང་དཀར་འབུད་དུ་འཇུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དུང་དཀར་པོ་དྲི་བྲལ་སྒྲ་ཆེན་པོ༔ རྣམ་ཀུན་རབ་སྒྲོག་སྙན་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་སྟོང་ཉིད་ཟབ་ཡངས་པ༔ དྲི་མེད་ཕྱོགས་བྲལ་ཀུན་ཏུ་སྒྲོག་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་དཔའ་བོ་ཆེ༔ བརྗོད་བྲལ་ཡང་དག་དོན་ལྡན་དེ་བཞིན་ཉིད༔ འདྲེན་པ་མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག༔ ཁྱོད་ཀྱིས་རྟག་བརྟན་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གྱིས༔ སྒྲུབ་ཡིག་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་པོ༔ འདི་བསྒྲུབས་འབད་པས་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར༔ མུ་སྟེགས་ཕས་རྒོལ་མ་ལུས་ཟློག་མཛད་པ༔ ནོར་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་སྤངས་པ༔ རྩོད་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྲིན་ལག་བཟུང་དུ་འཇུག་ལ། ཧཱུྃ༔ འགྲོ་བའི་བླ་མ་སྟོན་པ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ འགྱུར་མེད་རྟག་པར་རྒྱུན་བཞིན་དུ༔ ཇི་ལྟར་མ་ལུས་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་གིས་ཀྱང༔ བུ་ཁྱོད་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་གཏད༔ གྲོལ་བ་བདེ་བར་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ལུས༔ མི་ཟད་བདེ་ཆེན་གཏེར་ཆེན་པོ༔ བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་རྒྱན་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་གྱིས༔ འདིར་དབང་ཐམས་ཅད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་རེ་རེ་ཁོལ་འདོན་དུ་བྱེད་ན་དེ་ཉིད་ལ་རྗེས་གནང་འདི་དག་སྦྱར་ན་ལེགས་སོ། །དབང་སྐུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐའ་རྟེན་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། གཏོར་མ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ནས་སྒོ་གསུམ་ལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ འཇིགས་བྲལ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མངའ་བ༔ རྒྱལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་གསང་ཆེན་པོ༔ དགྱེས་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཐོབ་ཕྱིར༔ འགྱུར་མེད་དཔལ་བརྟན་དཔལ་མཆོག་དབང་རྫོགས་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་ཤམ་བུར་བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ༔ གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །འབྲུ་འཐོར་ཞིང་ཡེ་དྷར་དང་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་་་སོ་སོའི་སྐབས་བསྟུན་བརྗོད་ལ། མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཟབ་མོ་ཐོབ་པས༔ ལུས་ལ་ནད་མེད་པ་དང་སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དད་པ་དང༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་དང༔ ཐེག་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ལ༔ འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང༔ གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཡང་དག་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའི་དོན་བླ་ན་མེད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་སྒོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྐྲག་པ་མི་སྐྱེ་བར་ངེས་ཤེས་ཐོབ་ནས༔ བློ་འགྲོ་ཞིང་ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤིང༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཕྱོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་དང༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་དབང་གི་རྗེས་དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང་། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ༈ དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་དབང་གི་སྐབས། དབང་བཤད་ལ། དེ་ལ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་འདི་ནི། ངོ་བོ་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཉིད། རྣམ་པ་གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་གྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ལས་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྒྱུར་བ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་དགྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མ་དང་། གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་དང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་གཙོ་མོ་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ། བོད་ཡུལ་གསང་སྔགས་བཀའི་སྡུད་པ་མོ་མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྐུར་སྣང་བ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་པས་གཞན་དོན་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་དང་། བསྟན་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱོགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་བློ་གྲོས་ངན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་གདུལ་བའི་སླད་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཡིད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་ཚངས་པའི་སྲས་མོའི་སྐུར་བསྟན་པས་མཚོན་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་མོར་གྲགས་ཤིང་སྨྲ་བ་ངག་གི་དཔལ་སྐྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱི་བློ་གྲོས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་རྩལ་སྤེལ་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ལྷ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྲམ་ཟེ་ཕུར་བུ་ནས་བརྒྱུད་པ་གསར་མ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། འདིར་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་མཁས་པ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ། གཞུང་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྣམས་ལ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མའམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བས་འགྲུབ་བོ། །རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་བཞིན། །མཁྱེན་རབ་མཚུངས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོར་མཚུངས། །སྨྲ་བ་ངག་ལ་དབྱངས་ཅན་དཔལ་ཞུགས་ཏེ། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ཕྲེང་མཛེས་བདག་ཐོབ་ཤོག །ཟབ་གསང་གི་ཆོས་སྡེ་འདིར་འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་གནད་ལེགས་བསྡུས་སུ་མཛད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དོན་འདྲིལ་ལ། བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གྲགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་སྣང་བས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་གཅེས་པ་སྡུད་པའི་སླད་དུ། འཕགས་པ་འདི་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཐུན་མིན་མངའ་བ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།།།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-09.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-10.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-11.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-12.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-13.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-01-bdud 'dul 'jam dkar-14.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-02-'jam dpal nang sgrub dmar ser-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-09.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-10.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-11.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-12.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-13.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-03-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa-14.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-04-'jam dpal yang gsang zhal sbyor-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-05-'jam dpal zab gsang-08.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-02.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-03.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-04.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-05.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-06.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-07.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-TSA-06-dbyangs can dmar mo-08.JPG
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-01.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-02.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-03.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-04.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-05.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-06.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-07.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-08.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-09.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-10.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-11.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-12.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-13.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-14.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-15.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-16.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-17.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-18.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-19.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-20.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-21.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-22.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-23.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-24.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-25.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-26.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-27.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-28.jpg
RTZ-Tsagli-NGA-04-bdud 'dul 'jam dbyangs phyi sgrub-29.jpg
RTZ-Mandala-Dzongsar-02-183-'jam dpal gsang sgrub phyag bzhi pa.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-02-184-dbyangs can dmar po.jpeg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).