Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་
  Front left margin rtsa gzhung
  Back left margin gter mdzod kar lugs zhing skyong seng gdong
  Location Volume 38, Text 53, Pages 771-817
  Cycle Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor
  Authored by Shamarpa, 5th
  Revealed by Rgyal sras legs pa
  Colophon ཞེས་པའང་དཀོན་ཅོག་འབངས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ །འདི་མ་དཔེ་མ་དག་ཆེ་ཞིང་དཔེ་གཞན་ཡང་མ་འབྱོར་སྟབས་སླད་ནས་དཔེ་དག་པ་རྙེད་ན་ཞུ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་དགོས་པ་ཡོད་དོ
  བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
  Front left margin zhing skyong seng gdong
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 55, Pages 651-660
  Cycle Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Rgyal sras legs pa
  Colophon བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ