Rgyal sras legs pa


རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་
rgyal sras legs pa

Gyalse Lekpa

Other names
 • སྤྲུལ་སྐུ་ལེགས་ལྡན་པ་
 • sprul sku legs ldan pa
Dates
Birth:   1290
Death:   1366
Place of birth:   gnyal
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Tiger
Rab Jyung:   5
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Shelkar Za · Rinchen Zangpo
Teachers
Pad+ma las 'brel rtsal · Karmapa, 3rd
Students
Karmapa, 3rd
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7625
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ (rgyal sras legs pa)

Page #s for bio of this person: 551 to 552

Folio #s for bio of this person: 106a2 to 106b6

།ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ཤེལ་དཀར་བཟའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ནི། གཉལ་གྱི་སེ་བ་ལུང་གི་མདར་ཤོ་བོའི་གདུང་རུས་འཚོ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཨོ་རྒྱན་པས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཤེས་རབ་བློ་རྩལ་གཉིས་ཀ་ཆེ། རང་གི་ཁུ་བོ་ཤོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་བླ་མ་མང་པོར་བསྟེན་ཏེ་རིག་པའི་གནས་དང་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཁྱེན་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་གསན་པས། གཏེར་སྟོན་གྱིས་རང་གི་ཆོས་བདག་ཏུ་ལུང་བསྟན། མེ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་བྱར་སྐྲག་ཆུང་རྡོ་རྗེ་བྲག་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་རྙེད། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་པ་ཆུ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་ནས། རྫོགས་ཆེན་འཁོར་བ་ཆིག་ཆོད་དང་། ཕྱག་ཆེན་སངས་རྒྱས་གསལ་འདེབས། འཁོར་བ་བདེ་ཆེན་ལམ་བྱེད། སྙིང་ཐིག་འདས་རྗེས་རྣམ་གསུམ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སོགས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། གཞན་ཡང་ཙ་རི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ནས་ཀྱང་ཡང་གཏེར་ཚུལ་གྱིས་ཞིང་སྐྱོང་གི་སྐོར་ཡང་སྤྱན་དྲངས། དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་པ་ཆུ་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོར། ཀརྨ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ཀོང་པོར་གདན་དྲངས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་ཚང་བར་ཕུལ། འདི་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར་བའང་སྣང་། གཞན་ཡང་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་ཕུལ། ཚུར་ཡང་ཆོས་རྗེའི་དྲུང་ནས། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས། ཟབ་མོ་ནང་དོན། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕྲོད་པ་ཡིན་ཞེས་སྙིང་ཐིག་གི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་ལུང་བསྟན་པར་མཛད། དེ་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་དགུང་ལོ་དོན་བདུན་པ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དེང་སང་ཆོས་རྒྱུན་གཞན་བཞུགས་པ་མ་མཐོང་། པྲ་འབེབས་དང་བསང་བརྔན་ཙམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཐོས་ཤིང་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་སྲུང་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་གཙོ་བོར་འདི་ལས་བརྒྱུད་པར་སྣང་ངོ་།

lo tsA ba rin chen bzang po dang shel dkar bza'i rnam 'phrul rgyal sras legs pa ni/_gnyal gyi se ba lung gi mdar sho bo'i gdung rus 'tsho byed dbang phyug rgyal po'i sras su grub thob o rgyan pas lung bstan pa ltar lcags pho stag gi lo la 'khrungs/_sku chung dus nas shes rab blo rtsal gnyis ka che/_rang gi khu bo sho thams cad mkhyen pa sogs bla ma mang por bsten te rig pa'i gnas dang gsar rnying gi chos bka' mang po la gsan bsam rgya cher mdzad pas mkhyen rtogs phun sum tshogs te yon tan dpag tu med pa mnga'/_khyad par dgung lo nyi shu rtsa brgyad pa la gter ston pad+ma las 'brel rtsal gyi zhabs la gtugs nas rdzogs chen mkha' 'gro'i snying thig gi chos skor thams cad gsan pas/_gter ston gyis rang gi chos bdag tu lung bstan/_me mo sbrul gyi lor byar skrag chung rdo rje brag nas gter gyi kha byang rnyed/_de nas lo drug pa chu pho khyi'i lo la gter sgo phyes nas/_rdzogs chen 'khor ba chig chod dang /_phyag chen sangs rgyas gsal 'debs/_'khor ba bde chen lam byed/_snying thig 'das rjes rnam gsum/_thugs sgrub thod phreng rtsa gsum dril sgrub sogs gter nas gdan drangs/_gzhan yang tsa ri zil chen phug nas kyang yang gter tshul gyis zhing skyong gi skor yang spyan drangs/_dgung lo zhe gsum pa chu pho spre'u'i lor/_karma pa kun mkhyen rang byung rdo rjes kong por gdan drangs pa la mkha' 'gro snying thig gi chos skor thams cad dbang khrid lung gsum tshang bar phul/_'di shog ser steng nas phul ba yin zer ba'ang snang /_gzhan yang chos bka' mang du phul/_tshur yang chos rje'i drung nas/_thub pa'i skyes rabs/_zab mo nang don/_rgyal ba rgya mtsho sogs chos mang du gsan/_thugs yid gcig 'dres su gyur cing chos bdag po la 'phrod pa yin zhes snying thig gi bdag por mnga' gsol zhing lung bstan par mdzad/_de nas 'gro don rgya cher mdzad de dgung lo don bdun pa me pho rta'i lo la chos kyi dbyings su gshegs/_deng sang chos rgyun gzhan bzhugs pa ma mthong /_pra 'bebs dang bsang brngan tsam gyi lung rgyun thos shing kaM tshang gi bstan srung dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor rnams gtso bor 'di las brgyud par snang ngo


List of Cycles Associated with this Person

 1. Bdud mgon seng gdong gi rgyud (1 of 1 Texts)
 2. Bsang gi cho ga bde legs kun 'byung (1 of 1 Texts)
 3. Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor (2 of 2 Texts)
 4. Kun bzang dgongs pa kun 'dus (2 of 8 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. བདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་ (Vol. 38, Text 52)
 2. དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་ (Vol. 38, Text 53)
 3. སྲིད་པ་གསལ་བྱེད་པྲ་སེ་ན་དབབ་པའི་མན་ངག་གཞུང་གསལ་བྱེད་ལག་ལེན་དང་བཅས་པའི་སྐོར་རྣམས་ (Vol. 42, Text 58)
 4. སྣང་གསལ་པྲའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ (Vol. 42, Text 59)
 5. བསང་གི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་རྒྱགས་བརྔན་དང་བཅས་པ་ (Vol. 43, Text 25)
 6. རྒྱལ་མདོས་དཀར་པོ་དྲུག་མདོས་ཀྱི་བཅའ་ཐབས་དང་མདུན་བསྐྱེད་སྤྱན་འདྲེན། མདོས་ཆིངས་རིན་ཕྲེང་ལས་སྟོད་ཀྱི་ལས་འཕྱོང་རྣམས་ (Vol. 43, Text 49)
 7. བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ (Vol. 61, Text 55)