Terdzo-TSI-051
Terdzo-TSI-051.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བྱད་འགྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་གི་སྔགས་བྱང་

byad 'grol gser gyi lde mig gi sngags byang

revealed by  རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་ (Gya Zhangtrom Dorje Bar)
in cycle  བྱད་འགྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ (Byad 'grol gser gyi lde'u mig)
Volume 47 (ཙི) / Pages 701-702 / Folios 1a1 to 1b1

Tibetan Text

ཡང་གསང་ཨེ་རིང་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དྲག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་ནི། ཨོཾ་ཨྱེ་ཨྱེ་ཨྱེ༔ ཨཱ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡ་མ་ཡེ༔ ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀ་པ་ཡེ༔ ཧྲཱིཿཥྚཱིཿཨ་པ་ཡེ༔ ཨ་ཨ་ནེ་ཨ་ནེ༔ ཨུ་ཨུ་ནེ་ཨུ་ནེ༔ དུ་དུ་ནེ་དུ་ནེ༔ ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་ཨཾ༔ ར་རཱི་ལ་ལཱི༔ དུ་རུ་ཡེ༔ བྱ་ཙ་ཡེ༔ སིཾ་ཧ་ཡེ༔ ཧྲི་ད་ཡེ༔ བྷི་ཏ་ཡེ༔ ཙིཏྟ་ཡེ༔ ཧ་ལ་ཡེ༔ མུ་ཀ་ཡེ༔ ཨུ་ཨུ་ནེ་ཨུ་ཨུ་ནེ༔ བྱེ་ཏྲི་ཏ༔ ཨ་ཨ་ནན༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ༔ ཡ་མ་རཀྴ༔ ཡ་མ་རཀ་ཨ༔ ཡ་མ་རཀྵ༔ བེ་ཏཱ་ལི་ཀྲོ་ཏཱི་ཤྭ་རཱི་མ་མ་ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཏི༔ དེ་མ་ཁ་ལ་བཾ་རིལ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་ཀརྨ་རོ་ཥ་ཎ་ཀྲོ་དྷ་ཙཎྜ་རཀྴ་མནྟོ་ ཨཱཿཧཱུྃ་ཛ༔ ༈ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱད་འགྲོལ་སྔགས་ནི། སྐུ།་་་ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཀྵ་ཡ༔ བཛྲ་ཚིནྡྷ་ཙ་ཧཱ༔ ཤཱནྟིཾ་ཤཱནྟིཾ༔ ཤག་བྱེར༔ ཡར་ཡར་སཏྭམྦྷ་ཡ་བྱེར༔ ཛྭཾ་བྷ་ཡ་བྱེར༔ མོ་ཧ་ཡ་བྱེར༔ ཡ་ཟློག་བྷྱོ༔ གསུང་།་་་ཨཱཿཝཱཀ྄་ཀྵ་ཡ༔ བཛྲ་ཚིནྡྷ་ཙ་ཧཱ༔ ཤཱནྟིཾ་ཤཱནྟིཾ༔ ཤག་བྱེར༔ ཡར་ཡར་སཏྭམྦྷ་ཡ་བྱེར༔ ཛཾ་བྷ་ཡ་བྱེར༔ མོ་ཧ་ཡ་བྱེར༔ ཡ་ཟློག་བྷྱོ༔ ཐུགས།་་་ཧཱུྃ་ཙིཏྟ་ཀྵ་ཡ༔ བཛྲ་ཚིནྡྷ་ཙ་ཧཱ༔ ཤཱནྟིཾ་ཤཱནྟིཾ༔ ཤག་བྱེར༔ ཡར་ཡར་སཏྭམྦྷ་ཡ་བྱེར༔ ཛཾ་བྷ་ཡ་བྱེར༔ མོ་ཧ་ཡ་བྱེར༔ ཡ་ཟློག་བྷྱོ༔ གཙོ་སྔགས་སྙིང་པོ་ནི།་་་ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ༔ བི་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ༔ བྷཻ་ར་བྷཻ་ར༔ བཛྲ་དྷཱ་ར་ཎི༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ནི༔ བཛྲ་པཱ་ཎི་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་དྲཱུཾ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).