Terdzo-'A-028
Terdzo-'A-028.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གཟའ་གདོང་སྙིང་རྐུན་གྱི་སྔགས་

gza' gdong snying rkun gyi sngags

revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ (Thugs rje chen po 'khor ba las sgrol)
Volume 23 (འ) / Pages 631-632 / Folios 1a1 to 1b1

[edit]

གཟའ་གདོང་སྙིང་རྐུན་གྱི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་པདྨ་བཛྲ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རཀྴ་རཱ་ཧུ་ལ་པ་ཤ་མི་གྷི་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛ༔ དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་རྦད་རྦད༔ དབུགས་ལ་རྔཾ་རྔཾ༔ ཤ་ལ་ཧབ་ཧབ༔ ཁྲག་ལ་ཧུབ་ཧུབ༔ དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ སྲིན་པོ་ལངྐ་མགྲིན་བཅུའི་སྲོག་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་རཀྴ་རཱ་ཙ་རཀྴ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་མུ་ཀ་ཤ་ཏྲུཾ་ཆེ་གེ་མོ་ཀ་ཡ་ཧབ་ལིང༔ མུག་ཐིམ༔ ཙིཏྟ་རྦད༔ སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་ཧབ་ལེ་ཧབ་ལེ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ རཀྴ་རཱ་ཙ་རཀྴ་སརྦ་ས་མ་ཡ་རྒྱུག་རྒྱུག་བྲེང་བྲེང་ཤ་ཏྲུཾ་ཙིཏྟཾ་སྲོག་ལ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྷྱོཿཕཊ༔ ཀླུ་རྒྱལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བེ་ཤ་ནཱ་ག་དུ་བྷྲཱུྃ༔ ནཱ་ག་རཱ་ཙ་ནག་པོ་ཏི་པ་ཙ་སརྦ་ས་མ་ཡ་དམ་ཏྲི་ཡ་མ་དུ་རཾ་རཀྴ་ནཱ་ག་དུ་ན་ཡ༔ དགྲ་བོ་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཕུང་ཞིག༔ མཱ་ར་ཡ་སོད༔ ཡཾ་རྦད༔ མ་གཅིག་དཔལ་ལྷའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་དེ་ཝཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿཧཱུྃ༔ སྔགས་ཤམ་དུ། སིདྡྷི་རཏྣ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿཤཱིནྟཾ་པུཥྚིཾ་ཝ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་སིདྡྷི་མ་མ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ལས་མཁན་མཱ་ར་སྙིང་ཟན་གྱི་སྔགས་ལ། ཨོཾ་ཙིཏྟ་ཁ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཏྲི་ཙིཏྟ་ཧྲིང་ཧྲིང༔ ཨ་མུ་ཀ་སརྦ་ཙིཏྟ་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཤན་པ་ར་མགོའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་མུཎྜ་ཀ་ས་ཡེ་ཚ་ག་ཙིཏྟ་ཧྲིང་ཧྲིང༔ ཨེ་ཨ་ར་ལི་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཨོཾ་མུཎྜ་ཀ་ས་ཡེ་ཚཱ་ག་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་མུ་ཀ་ཤ་ཏྲཱུཾ་མུག་ཤུམ་ཙིཏྟ་རྦད༔ ཙིཏྟ་སྲོག་མཱ་ར་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཐང་ལྷ་གངས་བཙན་གྱི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་དྷེ་བ་ཙན་ཏྲི་ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛ་ཛ༔ ཨོཾ་དྷེ་ཝ་ཙན་ཏྲི་ནཱ་ག་ཨ་མུ་ཀ་ཙིཏྟ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཙིཏྟ་མྱོགས༔ ཙིཏྟ་གཏུབས༔ ཙིཏྟ་ནན༔ མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).