Gser 'od dam pa

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཟུར་རྒྱན་གསེར་འོད་ལས་ཕྱུང་བཤགས་པ་རྒྱས་བསྡུས
  Front left margin thun mtshams nyer mkho
  Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon
  Location Volume 41, Text 15, Pages 461-465
  Cycle Gser 'od dam pa
  Parent Cycle Thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshang
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Colophon
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།