Thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshang

Sub-cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཐུན་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དགོས་པ་ཀུན་ཚང
  Front left margin thun mtshams nyer mkho
  Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon
  Location Volume 41, Text 14, Pages 389-460
  Cycle Thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshang
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་འདུ་ཁང་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྤོང་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ད་ལྟའི་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་གསར་རྙིང་གཉིས་འདོད་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས། ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་རྒྱུན་ཡོད་ངེས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་བསྡུས་སུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཟུར་རྒྱན་གསེར་འོད་ལས་ཕྱུང་བཤགས་པ་རྒྱས་བསྡུས
  Front left margin thun mtshams nyer mkho
  Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon
  Location Volume 41, Text 15, Pages 461-465
  Cycle Gser 'od dam pa
  Parent Cycle Thun mtshams chos spyod gsar rnying gi gdams ngag dgos pa kun tshang
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Colophon
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།