Gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shes

2 Text(s) in this Cycle[edit]

གཞན་ཡང་གདམས་པ་སྣ་ཚོགས་ལས༔ ཟབ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mchog gling mkha' 'gro gsang ye
Location Volume 36, Text 49, Pages 913-930
Cycle Gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shes
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ལས། ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་དང་འབྲེལ་པ་ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་
གདམས་ཟབ་བེ་བུམ་གྱི་དམར་བྱང་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་
Front left margin chog khrigs
Back left margin gter mdzod mchog gling mkha' 'gro gsang ye
Location Volume 36, Text 50, Pages 931-959
Cycle Gdams zab be bum mkha' 'gro gsang ba ye shes
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པའང་རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་