Terdzo-PA-056Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PA-056.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་འགྱིང་གླུ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་

mkha' 'gro snying gi thig le'i yab rdo rje gro lod kyi gsol 'debs rdo rje'i 'gying glu bar chad kun sel

by  པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ (Pema Dechen Lingpa)
revealed by  པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ (Pema Dechen Lingpa)
in cycle  གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (Gsang ba ye shes mkha' 'gro snying gi thig le)
Volume 13 (པ) / Pages 723-724 / Folios 1a1 to 1b4

[edit]

མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་འགྱིང་གླུ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བཞུགས། བསྙེན་སྒྲུབ་དུས་དང་བྱིན་འབེབ་དུས། །འདི་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་འགྱིང་གླུ་བྱ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབ་ཅིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མཆོག་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཅིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཡབ་གཅིག་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས་ཤིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་ཆེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ་ཅིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་དགོས་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་ཆོས་བཞིན་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས་ཤིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། དམ་ཅན་བསྟན་སྲུང་གི་ལས་དཔོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་དགྲ་གདོན་དམ་སྲི་ཐུལ་ཅིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་ལ་དབང་སྐུར་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་སྲེས་ཤིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བུ་ལ་དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་དུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ལ། ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བདག་འདྲ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་བྲག་དམར་དབང་ཆེན་གླིང་ནས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་ཀུན་བཟང་དབང་ལྡན་གྱིས་བགྱིས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).