Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po

Parent cycle(s)

  5 Text(s) in this Cycle[edit]

  དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་
  Front left margin rtsa gzhung
  Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
  Location Volume 26, Text 41, Pages 661-754
  Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
  Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon
  • First colophon (treasure) page 684: བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་དོན་ཆེན་འདི༔ རྗེས་འཇུག་དོན་དུ་ཟབ་པར་གདམས༔ མ་སྤེལ་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • First colophon (revealer) page 685: མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཚོགས་ཁང་དབུས་ཀྱི་ཀ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གཏེར་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ
  • Second colophon page 698: ཞེས་པ་བུ་ཡིག་གནད་ཀྱི་མདེའུའི་ཤོག་དྲིལ་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་མའོ
  • Third colophon page 699: འདི་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ཆོས་ཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ
  • Fourth colophon page 716: ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ཕྱིས་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །དཔལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་གསལ་བར་ཕྱེས་པ་འདི་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་ཡིན་ཅེས་རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གསུངས་ཤིང་། འདི་ཡི་མ་དཔེ་ལ་གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ་འགའ་ཞིག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འདྲེས་པ་དང་། གཏེར་ཁ་གཞན་གྱི་ལུགས་འདིར་བསྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་དུས་རིང་བའི་དབང་གིས་ཚིག་དོན་འཆུགས་པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའི་འགྲེལ་པ་ཡི་གེ་ཤིན་ཏུ་ཉོག་པ་གཅིག་སྣང་བ་དེའི་སྟེང་ན་འཆད་ཉན་མཛད་ཅིང་འདུག་པ་ལས། དེ་དག་ལ་དབྲི་བསྣན་དང་ཞུ་དག་ལེགས་པར་བྱས་ནས་ཡི་གེ་ཅུང་ཟད་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་ཝཱ་གིནྡྲ་སྡྱི་རས་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལོན་པ་ས་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོའི་དབྱར་མདོ་ཁམས་སྟོད་ཀྱི་ས་ཆ་གྱིང་ཐང་དུ་བྲིས་བཤུས་དག་པར་བགྱིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
  • Fifth colophon page 726: འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཅན་ནས་བརྒྱུད་དོ།།
  • Sixth colophon page 754: དཔལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་རིམ་བདུན་པ། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཚོགས་ཁང་དབུས་ཀ་བ་མཁའ་འགྲོའི་གཏེར་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
  ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་
  Front left margin las byang
  Back left margin gter mdzod nyang lugs rta nag lcags ral
  Location Volume 26, Text 42, Pages 755-772
  Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཅན་ཉང་གཏེར་གྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་དང་ལྡན་པ་སྐྱི་ཤོད་ཉང་བྲན་སྔགས་འཆང་རྟ་མགྲིན་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ལ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་ཡི་གེར་གཞིར་བྱས། ཁ་སྐོང་བར་འོས་པ་རྣམས་ཆོ་ག་རིགས་མཐུན་ནས་བླངས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་ལས་བྱང་སྤྱིའི་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་བསྟན་རྒྱས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
  རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རལ་གྲི་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
  Location Volume 26, Text 43, Pages 773-786
  Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon འདི་ལ་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་ཁ་ཤས་འདུག་ཀྱང་ལུང་རྒྱུན་མི་བཞུགས་པ་དང་ཁ་ཅིག་ཚིག་མང་བར་སྣང་བས་གཏེར་གཞུང་དངོས་ལ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ་ཟབ་གཏེར་མཛོད་ཆེན་གྱི་བཅུད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན་
  Front left margin bsnyen yig
  Back left margin gter mdzod nyang gter rta nag lcags ral
  Location Volume 26, Text 44, Pages 787-811
  Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
  Authored by pad+ma gsang sngags bstan 'dzin
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཅེས་རྟ་ནག་ཡང་ཕྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་འདི་བོད་ཆེན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་སོ་ཅོག་མཐའ་དག་གིས། བདག་གཞན་གྱི་དོན་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྒོམ་བཟླས་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་སླའི་ཁུལ་དུ་བྱེད་ནས་ཀུན་གྱི་ཞལ་སྣེ་ལ་ཡོད་པའི་ཡི་དམ་གཅིག་རྒྱུག་མ་ཨ་ཕའི་གསོལ་ཞལ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། གང་ཟག་དབང་པོ་འབྲིང་མན་ཆད་ཀྱིས་གནད་དོན་ཇི་བཞིན་མི་རྟོགས་འདུག་ཕྱིར། གཞུང་དོན་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་མན་ངག་གནད་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་བསྙེན་ཡིག་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་མགུལ་རྒྱན་ཞེས་པ་འདི། རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩམ་འདུན་ཡོད་པའི་སྟེང་དབུ་མཛད་ཨོ་རྒྱན་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་བས་ཀྱང་དྲན་པ་གསོས་ཏེ། དུས་མཐའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་་་ཞེ་ཆེན་པ་་་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་རྣམ་བྱུང་ས་འབྲུག་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལ་གཞིར་བྱས། གཞན་དགོས་རིགས་རྣམས་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བློ་གསལ་གྱི་བཙུན་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་བས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལེགས་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ
  ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
  Front left margin nyang gter rta nag
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 23, Pages 271-282
  Cycle Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཉང་གཏེར་ཡང་ཕྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ