Terdzo-GI-042Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-GI-042.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་བརྒྱུད་འདེབས

mchog gling zab bdun drag sngags brgyud 'debs

by  ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ (Fourteenth Karmapa Tekchok Dorje)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ (Thugs dam zab pa skor bdun)
Volume 33 (གི) / Pages 1013-1014 / Folios 1a1 to 1b1

Tibetan Text

ཨེ་མ་ཧོ། བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །གསང་བའི་བདག་པོ་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །ལས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔ་དང་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་། །ལྷ་ཡི་སྲས་མཆོག་དམ་འཛིན་མཚན་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་བ་ཉམ་ཐག་ལ། །ཟབ་གཏེར་བདུད་རྩིས་སྨིན་མཛད་གཏེར་ཆེན་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་སྟོབས་ལྡན་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་རྣལ་མར་འབྱོར་པ་ཀུན། །ཀ་དག་གཞི་དབྱིངས་འོད་གསལ་དག་པའི་མཁར། །ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ཤོག །ལོག་པར་འཁུ་བ་མ་རུངས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་། །དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་མཚོན་ཆས་རབ་བསྒྲལ་ནས། །འུབ་ཆུབ་བློ་འདས་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་གྲོལ། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཅེས་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡང་། གཏེར་འབྱིན་མཚུངས་བྲལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། དཔལ་ཀརྨ་པའི་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་བཅུ་བཞི་པ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དགེ། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).