Karmapa, 14th


ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་
theg mchog rdo rje

Fourteenth Karmapa Tekchok Dorje

Other names
 • ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་
 • བློ་བཟང་གྲུབ་མཆོག་
 • karma pa bcu bzhi pa
 • blo bzang grub mchog
Dates
Birth:   1798
Death:   1868
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Earth
Animal:   Horse
Rab Jyung:   13
About
Religious Affiliations
Karma Kagyu
Is emanation of
Thirteenth Karmapa Dudul Dorje
Has following emanations
Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje
Teachers
Tai Situpa, 9th · Drukchen, 8th · Karma bstan 'dzin phrin las
Students
'jam mgon kong sprul · Mchog gyur gling pa · Mkhan chen bkra shis 'od zer · Karma nges don bstan pa rab rgyas · mi 'gyur dbang rgyal
Biographical information
 • Important hierarch of the karma kaM tshang tradition.
 • Recognized as the embodiment of the 13th Karmapa by the 8th 'brug chen kun gzigs chos kyi snang ba and given the name theg mchog rdo rje.
 • Introduced the 'cham of the gsang 'dus and phur pa sgrub chen during the month of sa ga zla ba at mtshur phu.
 • His recognition was authenticated through the use of the golden urn.
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P562
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Fourteenth-Karmapa,-Tekchok-Dorje/TBRC_P562
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་ (Vol. 4, Text 1)
 2. བདུད་འདུལ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ་ (Vol. 10, Text 13)
 3. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་བརྒྱུད་འདེབས (Vol. 33, Text 42)
 4. གཏེར་གསར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་གྲིབ་མེ་ཡིས་སྲེག་ཐབས་སྦྱིན་སྲེག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 47, Text 40)
 5. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྣ་བའི་རྒྱན་ (Vol. 60, Text 21)