Bla ma yid bzhin nor bu

Notes about this cycle

The cycle name used here was chosen to distinguish it from the Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu of mchog gyur gling pa and the Zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu of dri med kun dga'

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གསོལ་འདེབས་དབང་བཞི་མྱུར་འབེབས་བཞུགས་སོ༔་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བཞི་པ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཟབ་བོ་
  Front left margin stag sham
  Back left margin gter mdzod phyi sgrub gsol 'debs
  Location Volume 5, Text 40, Pages 713-739
  Cycle Bla ma yid bzhin nor bu
  Parent Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
  Authored by stag sham nus ldan rdo rje
  Revealed by stag sham nus ldan rdo rje
  Colophon བདག་སྟག་ཤམ་པས་སྤྲེའུ་ལོ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པ་ལ་ཤོག་སེར་ནས་བཤུས་སོ།།
  ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་མ་
  Front left margin sngon gtor cha gnyis
  Back left margin gter mdzod stag sham thugs sgrub
  Location Volume 9, Text 22, Pages 325-328
  Cycle Bla ma yid bzhin nor bu
  Parent Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
  Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
  Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
  ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཆ་རྐྱེན༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་གདུང་བའི་གསོལ་འདེབས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་
  Front left margin las byang
  Back left margin gter mdzod stag sham thugs sgrub yid nor
  Location Volume 9, Text 23, Pages 329-370
  Cycle Bla ma yid bzhin nor bu
  Parent Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
  Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
  བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམ་གཉིས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་རྩ་བའི་དབང་ལྔ་གཏོར་དབང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་
  Front left margin rtsa dbang
  Back left margin gter mdzod stag sham thugs sgrub yid nor
  Location Volume 9, Text 24, Pages 371-396
  Cycle Bla ma yid bzhin nor bu
  Parent Cycle Yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by stag sham nus ldan rdo rje
  Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ལ་དད་པའི་བློ་ཅན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།