Nyang gter 'jam dbyangs


1 Text(s) in this Cycle[edit]

འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las nyang gter 'jam dbyangs
Location Volume 49, Text 55, Pages 677-679
Cycle Nyang gter 'jam dbyangs
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon མངའ་བདག་ཉང་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་གཏེར་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཆ་ལག་གོ