Terdzo-PHI-031Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHI-031.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གྲིབ་གླུད་བསྡུས་པ་

grib glud bsdus pa

by  རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Rigdzin Tukyi Dorje)
revealed by  རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Rigdzin Tukyi Dorje)
in cycle  ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་ (Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter)
Volume 44 (ཕི) / Pages 381-382 / Folios 1a1 to 1b1

[edit]

གྲིབ་གླུད་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གྲིབ་གླུད་བསྡུས་པ་ལ་གཞི་མ་ནག་པོར་ནད་པའི་ལུས་བཀྲུས་པ་དང་ཁ་བཤལ་བའི་ཆུས་འབྲུ་ནག་གི་གླུད་ལྔ་གྲིབ་བཤོས་ལྔ་མར་མེ་ནག་པོ་ལྔ་རྣམས་བྱས་ལ༔ ཀྱེ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་གྲིབ་བདག་མོ༔ སྐུ་མདོག་མུན་ལྟར་ནག་པོ་ལ༔ དར་ནག་གོས་སུ་ཤ་ལ་ལ༔ དབུ་ལ་གྲིབ་ཐོད་ནག་པོ་བཅིངས༔ ཕྱག་གཡས་གྲིབ་དར་ནག་པོ་ཕྱར༔ གཡོན་པས་གྲིབ་ཕྱགས་ནག་པོ་འཛིན༔ ཆིབས་སུ་གྲིབ་རྟ་ནག་པོ་འཆིབ༔ ཀླད་ལ་གྲིབ་བྱ་ནག་པོ་ལྡིང༔ རོལ་དུ་གྲིབ་ཁྱི་ནག་པོ་ཁྲིད༔ འཁོར་དུ་གྲིབ་བདག་ཕོ་མོས་བསྐོར༔ གླུད་གཏོར་ཆངས་བུ་ཏིང་ལོ་བཞེས༔ གྲིབ་བདག་ཆེན་པོས་གྲིབ་སོལ་ཅིག༔ ནད་བདག་ཆེན་པོས་ནད་ལོང་ཞིག༔ ཡམས་བདག་ཆེན་པོས་ཡམས་བཞེས་ལ༔ གླུད་བདག་ཆེན་པོས་གླུད་ལོང་ཅིག༔ གླུད་འདི་ཁྱེར་ལ་གྲིབ་འདི་སོལ༔ ཀྱེ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་གྲིབ་བདག་མོ༔ སྐུ་མདོག་མུན་ལྟར་སོགས་གོང་ལྟར་སྦྱར། ཀྱེ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲིབ་བདག་མོ༔ སྐུ་མདོག་མུན་ལྟར་སོགས་སྦྱར། ཀྱེ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲིབ་བདག་མོ༔ སྐུ་མདོག་མུན་ལྟར་སོགས་སྦྱར། ཀྱེ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་གྲིབ་བདག་མོ༔ སྐུ་མདོག་མུན་ལྟར་སོགས། གླུད་འདི་ཁྱེར་ལ་གྲིབ་འདི་སོལ༔ ད་ནི་གྲིབ་བདག་ལམ་བསྟན་ནོ༔ གྲིབ་བདག་མུན་པའི་གླིང་དུ་གཤེགས༔ ནད་བདག་རང་རང་གནས་སུ་སོང༔ ཕྱིན་ཆད་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག༔ སུམྦྷ་ནི་སོགས་བརྗོད། ཅེས་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོས་བརྗོད་པའོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).