Rig 'dzin thugs kyi rdo rje


རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་
rig 'dzin thugs kyi rdo rje

Rigdzin Tukyi Dorje

Other names
 • རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་འཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་
 • འཛི་སྒར་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་
 • བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་
 • rdo rje drag po 'phrin las 'dus pa rtsal
 • 'dzi sgar gter ston rdo rje drag po
 • bka' brgyud phrin las rnam par rgyal ba'i sde
Dates
Birth:   1740
Death:   1798
Place of birth:   stag gzig
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   12
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Is emanation of
Trisong Deutsen · 'dzi sgar gsum pa mi pham 'phrin las dpal 'byor
Teachers
Tai Situpa, 8th · Rta mgrin mgon po · Dechen Chökor Yongdzin, 4th
Students
Karmapa, 13th · Tai Situpa, 9th · Drukchen, 8th
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P691
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་; རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་འཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་ (rig 'dzin thugs kyi rdo rje; rdo rje drag po 'phrin las 'dus pa rtsal)

Page #s for bio of this person: 728 to 729

Folio #s for bio of this person: 194b2 to 195a5

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའམ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་ནི། མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་སྟག་གཟིག་ཅེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། གྲུབ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་བཞི་པར་ངེས་པ་རྙེད་ནས་འཛི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་སར་མངའ་གསོལ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་གནང་། རྗེ་དེ་ཉིད་དང་། འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ། ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་ལས་ཟབ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ་ལས་རད་གླིང་ཕུར་པ་སོགས་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་གསན་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པས། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་གཟིགས་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་གསར་བྱུང་གི་གདུག་འདྲེ་མ་རུངས་པ་དམ་ལ་བཞག་ཅིང་སྤྲིངས་ཡིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཞི་བ་དང་སྲུང་བའི་ལས་གྲུབ། ཙ་རིར་ཕེབ་སྐབས་ཅིག་ཆར་དམར་པོས་འཕགས་མཆོག་སེང་གེ་སྒྲའི་རྡོ་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུལ། དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་དང་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་སོགས་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་རང་བརྡོལ་པའི་ཟབ་ཆོས་པུསྟ་ཀ་ལོང་བ་ཞིག་བཞུགས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་། སད་སྲུང་བ་དང་། རྒྱལ་གནོད། ས་གདོན་ཞི་བ་སོགས་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱང་ཆེས་འཕགས་པས་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བར་སྣང་། དགོངས་གཏེར་ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་སོགས་ཚད་མའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ཀར་འབྲུག་གཙོར་གྱུར་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མ་བྱོན། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པའི་མཐར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཞབས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སོགས་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་དགོངས་རྫོགས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས། དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་ཀྱི་བར་རིམ་པར་བྱོན་ནས་འབྲུག་རྙིང་གི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དོ།

chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi rnam 'phrul rig 'dzin thugs kyi rdo rje'am rdo rje drag po phrin las 'dus pa rtsal ni/_mdo khams lho rgyud stag gzig ces par sku 'khrungs/_grub dbang bsod nams rgya mtsho'i yang srid bzhi par nges pa rnyed nas 'dzi dgon bkra shis chos gling gi gdan sar mnga' gsol/_kun mkhyen chos kyi 'byung gnas la gtsug phud phul bas mtshan bka' brgyud phrin las rnam par rgyal ba'i sde zhes gnang /_rje de nyid dang /_'brug chen thams cad mkhyen pa/_yongs 'dzin 'jam dpal dpa' bo/_khams pa rin po che bstan 'dzin chos kyi nyi ma sogs las zab chos mtha' yas pa dang /_khyad par rig 'dzin rta mgrin mgon po las rad gling phur pa sogs gter chos mang du gsan nas bskyed rdzogs kyi nyams bzhes mthar phyin par mdzad pas/_gu ru zhi drag gtso bor gyur pa'i rtsa gsum lhag pa'i lhas zhal gzigs dang byin rlabs thob/_mthu stobs kyi gzi byin 'gran zla dang bral bas gsar byung gi gdug 'dre ma rungs pa dam la bzhag cing springs yig tsam gyis kyang zhi ba dang srung ba'i las grub/_tsa rir pheb skabs cig char dmar pos 'phags mchog seng ge sgra'i rdo sku khyad par can phul/_drag po kI la ya dang sgrol ma dmar mo sogs dgongs pa'i klong nas rang brdol pa'i zab chos pusta ka long ba zhig bzhugs pa'i smin grol kho bos kyang nos shing /_sad srung ba dang /_rgyal gnod/_sa gdon zhi ba sogs la byin rlabs kyang ches 'phags pas gzhan phan gyi phrin las che bar snang /_dgongs gter chos bdag gi gtso bo rgyal dbang bdud 'dul rdo rje/_'brug chen chos kyi snang ba/_si tu rin po che pad+ma nyin byed dbang po sogs tshad ma'i skyes chen rnams kyis mtshon kar 'brug gtsor gyur grub mtha' ris su ma chad pa'i bstan 'dzin du ma byon/_de lta bu'i phrin las rgya cher bskyangs pa'i mthar zhing khams gzhan du gshegs pa'i tshul bstan pa'i tshe pad+ma nyin byed zhabs kyis thugs dam gsal 'debs sogs gshegs rjes kyi bya ba dang dgongs rdzogs rgyas par bsgrubs/_de'i sprul pa'i sku phrin las lhun grub dang da lta zhal bzhugs kyi bar rim par byon nas 'brug rnying gi bstan pa dar rgyas su mdzad do


List of Cycles Associated with this Person

 1. Dgongs gter 'phags mchog seng ge sgra (2 of 2 Texts)
 2. Dgongs gter sgrol ma dmar mo'i skor (2 of 2 Texts)
 3. Dgongs gter thugs rje chen po'i mig 'byed (2 of 2 Texts)
 4. Gsang bdag nyi ma mdung gang ma (2 of 2 Texts)
 5. Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter (15 of 15 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. གྲིབ་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་ལས་མཐའ་གྲིབ་མདོས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ (Vol. 18, Text 28)
 2. འཛི་སྒར་དགོངས་གཏེར་སྒབ་འདྲེ་མནན་པ་ (Vol. 40, Text 42)
 3. དགོངས་གཏེར་ལས་གདོན་གསུམ་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ (Vol. 44, Text 30)
 4. གྲིབ་གླུད་བསྡུས་པ་ (Vol. 44, Text 31)
 5. དགོངས་གཏེར་ལས་རྟ་གླུད་གཏང་ཐབས་ (Vol. 44, Text 32)
 6. ཕྱུགས་གླུད་གཏང་ཐབས་འདོད་ཡོན་མཆོག་སྦྱིན་ནད་བདག་སྟོབས་འཇོམས་ (Vol. 44, Text 33)
 7. ཤི་འདྲེ་གླུད་བསྔོ་ (Vol. 44, Text 34)
 8. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མིག་འབྱེད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གསེར་གྱི་མིག་ཐུར (Vol. 46, Text 2)
 9. དགོངས་གཏེར་མིག་འབྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་རཏྣའི་ཐུར་མ (Vol. 46, Text 3)
 10. གསང་བདག་ཡང་གསང་སྒྲུབ་པ་དང༔ ཉི་མ་མདུང་གང་མ་ (Vol. 46, Text 50)
 11. དགོངས་གཏེར་གསང་བདག་ཉི་མ་མདུང་གང་མའི་དབང་ཆོག་བལྟ་བདེར་བཀོད་པ་ (Vol. 46, Text 51)
 12. བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི་མན་ངག་སྙིང་པོ་འཕགས་མཆོག་སེང་གེ་སྒྲ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (Vol. 51, Text 56)
 13. ལོ་གླུད་གཏོང་ཐབས་འགོང་པོ་གྲུ་འདེད་ (Vol. 51, Text 57)
 14. དགོངས་གཏེར་ལས་ལོ་ཏོག་ལ་ཕན་པའི་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་ཚོགས་བཙའ་འདེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ (Vol. 51, Text 58)
 15. ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྐོར་ (Vol. 52, Text 44)
 16. དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཀུན་ཕན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ (Vol. 52, Text 45)