Gsang bdag nyi ma mdung gang ma

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་བདག་ཡང་གསང་སྒྲུབ་པ་དང༔ ཉི་མ་མདུང་གང་མ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod zhi las thugs rdor gsang bdag nyi ma mdung
  Location Volume 46, Text 50, Pages 683-697
  Cycle Gsang bdag nyi ma mdung gang ma
  Parent Cycle Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter
  Authored by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
  Revealed by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
  Colophon
  • First colophon page 685: ནུས་ལྡན་དྲག་པོའི་དགོངས་གཏེར་ཡིན༔
  • Second colophon page 686: ཞེས་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོས་བརྗོད་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
  • Third colophon page 688: གསང་བདག་གི་དབང་ཆོག་སྐུ་བཞི་མྱུར་སྨིན་ཞེས་པ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོས་རྒྱམ་རྒྱལ་རྡོ་ཏིའི་ཕོ་བྲང་གངས་དང་ཉེ་བ་ནས་བྲིས། སརྦ་མངྒ་ལཾ༔།།
  • Fourth colophon page 697: ཞེས་གཟའ་ཡི་གདོན་ཁྲོལ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འདི་བཞིན། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་ཡིས་བཀོད་པས་འགྲོ་ཀུན་གཟའི་ནད་གདོན་ལས་གྲོལ་ནས། གཏན་བདེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
  དགོངས་གཏེར་གསང་བདག་ཉི་མ་མདུང་གང་མའི་དབང་ཆོག་བལྟ་བདེར་བཀོད་པ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod zhi las thugs rdor gsang bdag nyi ma mdung
  Location Volume 46, Text 51, Pages 699-708
  Cycle Gsang bdag nyi ma mdung gang ma
  Parent Cycle Thugs kyi rdo rje'i dgongs gter
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Rig 'dzin thugs kyi rdo rje
  Colophon འདིའང་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་དུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ཤུ་བྷཾ།།