Rwa srung dug khrag bum thang ma


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལས༔ རྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
Front left margin rwa srung dug khrag
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs rgya phur bu
Location Volume 44, Text 35, Pages 391-405
Cycle Rwa srung dug khrag bum thang ma
Authored by rgya phur bu
Revealed by rgya phur bu
Colophon རྭ་སྲུང་ཟབ་མོ་བླ་མ་རྒྱ་ཕུར་བུའི་གཏེར་མའོ།།