Rgya phur bu


རྒྱ་ཕུར་བུ་
rgya phur bu

Gya Purbu

Other names
  • ཕུར་བུ་མགོན་
  • phur bu mgon
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྒྱ་ཕུར་བུ་ (rgya phur bu)

Page #s for bio of this person: 520 to 521

Folio #s for bio of this person: 90b4 to 91a3

རྒྱ་ཕུར་བུ་ནི། ལྷོ་བྲག་ཏུ་འཁྲུངས། རུས་རྒྱ། མཚན་ཕུར་བུ་མགོན། རྟེན་སྔགས་དཀར། འདིས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཀླུ་འདུལ་དང་། གཏུམ་པོ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུའི་སྲུང་མར་གནང་བ། ལྷ་བཙན་པོས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་དགེ་གནས་དང་། སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ལས་གཏེར་གནས་ལ་གྲས་ཏེ་མཚན་བཏགས་པ་དུག་ཁྲག་བུམ་ཐང་མ་དང་། ནུས་སྟོབས་ལ་བསྔགས་པ་ལྕགས་སྡོང་མ་སྟེ། གཏེར་ཁ་གཉིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས་དེང་སང་བུམ་ལྕགས་ལྷན་དྲིལ་དུ་གྲགས་པའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་གཏེར་སྟོན་ནས་རིམ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་ལ་བཀའ་བབས་ཤིང་དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེས་གསན་ཅིང་དབང་པོའི་སྡེས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་པ་ཡོད་ལ། རྭ་སྲུང་གི་རྗེས་གནང་དང་། ཡིག་ཆའི་ལུང་ཕྱག་ལེན་བཅས་དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།

rgya phur bu ni/_lho brag tu 'khrungs/_rus rgya/_mtshan phur bu mgon/_rten sngags dkar/_'dis o rgyan chen pos gnam lcags rdo rje klu 'dul dang /_gtum po thugs kyi rgyud sogs kyi bcud phyungs te mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi sku'i srung mar gnang ba/_lha btsan pos phyi rabs kyi don du mon yul bum thang dge gnas dang /_spa gro skyer chur gter du sbas pa las gter gnas la gras te mtshan btags pa dug khrag bum thang ma dang /_nus stobs la bsngags pa lcags sdong ma ste/_gter kha gnyis phyogs gcig tu dril bas deng sang bum lcags lhan dril du grags pa'i skor rnams gdan drangs shing gter ston nas rim brgyud rig 'dzin rgod ldem can la bka' babs shing de nas rim par brgyud nas byang bdag dbang po'i sdes gsan cing dbang po'i sdes yig cha 'ga' zhig kyang mdzad pa yod la/_rwa srung gi rjes gnang dang /_yig cha'i lung phyag len bcas deng sang gi bar du ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rwa srung bum lcags (2 of 2 Texts)
  2. Rwa srung dug khrag bum thang ma (1 of 1 Texts)
  3. Rwa srung lcags sdong ma (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལས༔ རྭ་སྲུང་དུག་ཁྲག་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ (Vol. 44, Text 35)
  2. རྭ་སྲུང་ཟབ་མོ་བླ་མ་རྒྱ་ཕུར་བུའི་གཏེར་མ་ (Vol. 44, Text 36)
  3. ཡིད་ཆེས་ཁུངས་དང་རིག་པའི་ངེས་པ་སྟེར་བར་བྱེད་པའི་སྐབས་གསུམ་པ་ལས་གསང་བའི་རྫས་སྲུང་གི་ཞལ་གདམས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱ་ཅན་ (Vol. 44, Text 38)
  4. རྭ་སྲུང་བུམ་ལྕགས་ཐུན་མོང་གི་རྗེས་གནང་རྫས་རྒོད་དབང་བསྐུར་ (Vol. 44, Text 39)