Terdzo-HI-013Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-HI-013.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་མུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སངས་རྒྱས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་

rdzogs chen yang ti nag po'i mun khrid kyi zhal shes snyan khungs brgyud pa'i man ngag sangs rgyas zhag bdun gyis sgrub thabs

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ (Dungtso Repa "The Later")
in cycle  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པ་ (Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa)
Volume 59 (ཧི) / Pages 437-446 / Folios 1a1 to 5b2

Tibetan Text

༄༅། །རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་མུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སངས་རྒྱས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ། འདིར་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་རྒྱུད་ལེགས་པར་འབྱོངས་ཤིང་། དངོས་གཞི་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དེས་སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་དཀར་ཁུང་གི་ཟེར་མདངས་མེད་པར་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་འབོལ་བར་སྡོད། གུ་གུལ་གྱི་དུད་པ་མཚམས་ཁང་ཁེངས་པར་གཏང་། དེ་ནས་བདག་ཉིད་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། གཡས་དབྱུག་ཐོ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་སྦྱར་བ། ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་ཀླུའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་གཅིག་ཏུ་གསལ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བས། བར་ཆོད་ཀྱི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བརླགས་པར་བསམ་ཞིང་། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་ལ་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མེ་ཕུང་གིས་ཁེངས་པས་བགེགས་དང་བར་གཅོད་ཉེ་མི་ནུས་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དུས་བཞིར་ནན་ཏན་བྱ། ལུས་གནད་བྱེད་པ་ལྔ་དང་བཅིང་པ་གཉིས་ལས། བྱེད་པ་ལྔ་ནི། མིག་སོ་མཆུ་མ་གཏོགས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དང་འདྲ། བཅིང་པ་གཉིས་ནི། སྟེང་སྒོ་ལྔའི་རླུང་བཅིང་བ་དང་། འོག་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་བཅིང་པའོ། །སྟེང་སྒོ་ལྔའི་རླུང་བཅིང་བ་ནི། མིག་གྱེན་ལ་བཟློག །ལྕེ་རྐན་ལ་སྦྱར། སྣ་གཉེར། རྣ་བ་ཀྲོང་བ།་་་གནད་གཞན་ཐམས་ཅད་བྱས་པས་རྣ་བ་ཀྲོང་བ་ཞེས་པ་ཞར་ལ་འགྲུབ་གསུངས། སྲོག་རླུང་སོར་བརྒྱད་མནན་པའོ།་་་དང་པོ་རླུང་ཁ་སྦྱོར་གཟུང་བ་མ་གཏོགས་དེ་ནས་རྒྱུན་དུ་གཟུང་བར་གསུངས། འོག་རླུང་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་སོར་བཞིར་འཐེན་པའོ། །དངོས་གཞི་ཞག་བདུན་ལ་དམིགས་རིམ་བདུན་ཡོད། འདི་ལ་སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་གོང་འོག་བར་གསུམ་དགོངས་པའི་གནད་སྡེབ་དགོས་པ་དང་། གང་ཟག་བློ་རིག་གི་ཁྱད་པར་ལ་དགོངས་པའི་ཁྲིད་ཚུལ་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ལས། བསྡུས་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་ཐོག་མར་རླུང་རོ་དབྱུང་། སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་སང་གིས་བུད་པར་བསམ། ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པ་དང་རང་སྒྲ་ལ་དར་ཅིག་དམིགས་པ་གཏད་པ་ནི་སྲུང་འཁོར་གྱི་མཆོག་ཡིན། དེ་ནས་གཞི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་ཡུན་རིང་གཉུག་བསྲིངས་ཏེ་གཞག །ནུབ་དང་པོ་ལ་རྩ་བའི་དམིགས་པ། ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ ཅེས་པ་ནི། རང་གི་སྨིན་མཚམས་ཡན་ཤེལ་གྱི་རྒྱ་ཕོར་ཁ་སྦུབ་པ་འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བའི་དཔྲལ་བའི་དཀྱིལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཁྲ་འཁྱིལ་ལེ་བ་ཞིག་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ གཉིས་པ། གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས༔ ཞེས་པ། དཔྲལ་བའི་མིག་དེ་དང་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མིག་གཉིས་དང་གསུམ་པོ་དེ་ཕར་དྲག་པོར་ལྡོག་སྟེ་བལྟས་པས། ལྟག་པའི་བུག་པ་གསུམ་པོ་ཁྲ་ཧུ་རེ་ཡོད་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ གསུམ་པ། གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྟེ༔ ཞེས་པ། ལྟག་པའི་བུག་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་། མིག་གསུམ་དུ་གྱུར་ནས་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱེད་པ་དང་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡོན་དུའང་བུག་པ་གཉིས་རྒྱ་སྐར་ལྟ་བུ་ཁྲ་གསལ་ལེ་ཡོད་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ བཞི་པ། སྤོགས་ཆོག་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ ཞེས་པ་རྒྱབ་མདུན་གྱི་མིག་དྲུག་དང་། གཡས་གཡོན་གྱི་བུག་པ་གཉིས་ཀྱང་མིག་གཉིས་སུ་གྱུར་ཏེ། མིག་བརྒྱད་པོ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་གཡས་བལྟ་གཡོན་བལྟ་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ ལྔ་པ། ཙིཏྟའི་རང་ཞལ་བལྟ་བར་བྱ༔ ཞེས་པ། མིག་བརྒྱད་པོ་དེ་དང་ཡར་སྤྱི་གཙུག་ན་མིག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཁྲ་འཁྱིལ་ལེ་བ་ཞིག་མར་བལྟ་བ་དང་། མར་སྙིང་གི་རྩེ་མོ་ན་མིག་དམར་ཤས་ཆེ་བ་ཁྲ་འཁྱིལ་ལེ་བ་ཞིག་ཡར་བལྟ་བ། མིག་བཅུ་པོ་ཡར་བལྟ་མར་བལྟ་གཡས་བལྟ་གཡོན་བལྟ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ དྲུག་པ། འོད་ལྔའི་ཆ་ལང་ཕུབ་ལྟར་རྡེབ༔ ཅེས་པ་མིག་དེ་དག་གཅིག་དང་གཅིག་ཐུག་ཐུག་འཕྲད་པས་འོད་ལྔ་དང་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་ལ་སོགས། ཤེལ་ཁང་དེ་ཁེངས་པ་དང་རང་གི་མཚམས་ཁང་དེ་ཡང་ཁེངས། དེར་མ་ཟད་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པར་བསམ་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། ༈ བདུན་པ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རང་གསལ་གདབ༔ ཅེས་པ། རང་གི་སྙིང་པད་འདབ་བརྒྱད་པའི་ནང་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་གསལ་བཏབ། དེ་དབུས་པད་སྡོང་སྐྱེས་པའི་དཀྱིལ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ཚེ་བུམ་འོ་མའི་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། མཐར་མི་དམིགས་རྫོགས་རིམ་གྱི་ངང་ལ་བཞག་པའོ།། ༈ །།ཡང་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཐོག་མར་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྐྱང་ལུགས་འདྲ། ཞག་དང་པོར། ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔ ཅེས་པས། རང་གི་ཀླད་པ་དུང་ཁང་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ནང་གསལ་བ། ནང་ནས་བལྟས་ན་ཕྱི་གསལ་བ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཞིག་བསམ་ལ། སྨིན་མཚམས་དཔྲལ་བའི་མཛོད་སྤུར་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོའི་སྤྱན་འདྲ་བ་ཟླུམ་པོ་མཐིང་ག་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ཞིག་དུང་ཁང་དུ་ཧྲིག་གེ་གཟིགས་པར་བསམ། དེའི་ཐད་ཐིག་ལེ་དམར་ལ་དྭངས་པ་སྲན་རྡོག་ཙམ་དང་། དེའི་ཐད་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་དུང་ཁང་དུ་ཡོད་པར་དམིགས་པ་གཏད་དོ། །དེའི་ཐད་ཀར་ལྟག་པར་བུག་པ་སོག་མའི་སྦུ་གུ་ཙམ་གཅིག་བསམ། ༈ གཉིས་པ། གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་ཀུན་ལས་འདས༔ ཞེས་པས། རང་གི་མིག་གཉིས་ཁྲོ་བོའི་སྤྱན་ཟླུམ་འཁྱིལ་བ་གཉིས་བསམ་ལ། སྙིང་ནང་དུ་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་བལྟས་པས། སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་རྩ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་ལྟ་བུ་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པ་ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་རྩ་ལམ་ལ་ཡར་བཤགས་ནས་རང་ལ་རང་གསལ་ལོ། །སྙིང་ནང་ནས་ཡར་འོད་ཟེར་སྤྱི་བོར་ཟུག །འོད་ཟེར་དཔྲལ་བ་ནས་ཕར་ལྟག་པར་ཟུག །རྣ་ལྟག་གཡས་ནས་གཡོན་དུ་འོད་ཟེར་ཟུག །འོད་ཟེར་བ་ཐག་བརྐྱང་བ་འདྲ་བ་དུང་ཁང་དུ་བསྐོར་བ་རིས་སུ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་ཡར་བལྟ་མར་བལྟ་བྱས་ནས་ཡོད་པར་བསམ་མོ། །སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོ་དར་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ། ཐིག་ལེ་མཐིང་ག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ཞིག་བསམ་ལ། དུང་ཁང་འཁོར་ལོའི་ཐིག་ལེ་བལྟ་ཞིང་། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད། དེའི་ཐད་དུ་ལྟག་པའི་མདུད་སྒོ་གཉིས་སུ་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་སྐར་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུའི་བུག་པ་གཉིས་ཟང་ཐལ་དུ་ཡོད་པར་བསམ་མོ། །གོང་གི་བུག་པ་དབུས་མ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། ༈ །གསུམ་པ། གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྟེ༔ ཞེས་པས་ལྟག་པའི་བུག་པ་གསུམ་པོ་མིག་ཟླུམ་པོ་གསུམ་དཔྲལ་བའི་མིག་གསུམ་ལ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱེད་པར་བསམ། ཀླད་པ་དུང་ཁང་གི་གཞལ་ཡས་སུ་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད། དཔྲལ་བའི་མཛོད་སྤུ་རུ་ཡང་ཐིག་ལེ་མཐིང་ག་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་བསམ། རྣ་ལྟག་གཡས་གཡོན་དུ་ཡང་བུག་པ་རྒྱ་སྐར་ཕྱེ་བ་འདྲ་བ་རེ་ཡང་བསམ་མོ། ༈ །བཞི་པ། སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ ཞེས་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡོན་གྱི་བུག་པ་གཉིས་ཀྱང་སྤྱན་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་ནས་མིག་བརྒྱད་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་དང་དམིགས་པ་གཟིར་སྐབས་སུ་དུང་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཁྲུག་ཁྲུག་ཐུག་པས། འཇའ་འོད་དང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་མེར་ཁེངས་པར་བསམ། གཞན་ཡང་སྤོགས་པ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཚགས་མིག་ལྟ་བུ་ལ། ཕྱི་ནང་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་རྣ་བའི་རྩེ་མོ་ཚུན་ཆད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཁྲ་ཟིམ་ཟིམ་འོད་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡར་བལྟ་མར་བལྟ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་བྱེད་པ་ལས་འོད་ཟེར་བ་ཐག་གིས་བྲེས་པ་ལྟ་བུ། ལུས་ཐམས་ཅད་དྲ་བའི་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུར་སྤྱན་གྱིས་གང་བར་བསྒོམ། རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟག་པའི་མདུད་སྒོ་ལ་ཡང་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བར་བསམ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དོ། ༈ །ལྔ་པ། ཙིཏྟའི་དྲང་སྲོང་བལྟ་བར་བྱ༔ ཞེས་པ་རང་གི་སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོ་ཤེལ་གྱི་ཁ་བད་ཅན་སྒོ་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་དུ་མིག་དམར་པོ་གཅིག་ཡར་ལ་གཟིགས་པར་བསམ། དཔྲལ་བ་དུང་ཁང་གི་སྤྱན་བརྒྱད་མར་ལྡོག་ནས་ཙིཏྟའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལ་གཟིགས་པར་བསམ། སྙིང་དབུས་ཀྱི་མིག་ཀྱང་དུང་ཁང་གི་བརྒྱད་པོ་ལ་བལྟའོ། །གཞན་ཡང་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དཀར་པོ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་མར་གཟིགས། ཙིཏྟའི་སྤྱན་ཡར་ལ་གཟིགས་པར་བསྒོམ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལ་ཡང་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ། །རང་གི་སྙིང་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བ་ལ་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔས་བསྐོར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དོ། ༈ །དྲུག་པ། ཕུབ་འདྲ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ༔ ཞེས་པ། རང་གི་ཐོད་པ་དུང་ཁང་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་ཤེལ་ཕོར་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་དུ་འོད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཕུབ་འདྲ་བ་ཆ་ལང་བརྡབ་པའི་ཚུལ་དུ་མང་པོ་ཡར་འཕྲོས་མར་འཕྲོས་ཕར་འཕྲོས་ཚུར་འཕྲོས་པར་བསྒོམ། མིག་གཉིས་ནས་ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐོན་ནས་སྟོང་གསུམ་གང་བར་བསྒོམ་མོ། ༈ །བདུན་པ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རང་གསལ་གདབ༔ ཅེས་པ། སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་འོད་ཕུང་ཆེན་པོ་ལམ་མེ་འབར་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དོ། །གྲུབ་ཐོབ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་ལས་ཞག་དྲུག་པའི་སྐབས་སྟེང་འོག་གི་དམིགས་པ་རྣམས་བརྗེ་རེས་བྱ་བར་ཡང་གསུངས། མུན་ཁང་སྐབས་འདིར་རླུང་ལྡང་ཉེན་ཡོད་པས་ཟས་བཅུད་ཅན་ཆང་ན་ལོན་བརྟེན་དགོས། རྩ་བཟང་ཞིང་རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་འཆར་སྒོ་འདི་མི་འབྱུང་བྱ་བ་མེད་པས་བཟང་ངན་གྱི་འཛིན་རྟོག་གང་ཡང་མི་བྱ་བར་རྟོག་མེད་ཁོ་ནར་གཞག །ཁྲེགས་ཆོད་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་པས་འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་སྨྱོ་བའི་ཉེན་ཡང་ཡོད་པས། ཧ་ཅང་རྟོག་པས་མ་ནོན་ན་མགོ་གོས་ཀྱིས་བཏུམས་ལ་མཚམས་རར་ཉི་མ་ལ་སྡོད་ནས་བསྐུ་མཉེ་བྱ། གཞན་དང་མ་འཕྲད་པར་ཉིན་རེ་སོགས་ཚོད་དང་སྦྱར་ནས་སླར་མུན་ཁང་ལ་ཞུགས། དེ་འདྲའང་སེམས་ཡེངས་ལ་ཤོར་ནས་འཆར་སྒོ་ལ་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཞུགས་པས་ལན་པས་རྟག་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་འཆར་སྒོ་གང་བྱུང་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ན་འཇིགས་སྐྲག་སོགས་ཡེ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ལར་ཁྲིད་ཚུལ་འདི་རིགས་ལ་བླ་མ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཁོ་ན་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་པའང་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཟུར་འདེབས་སུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).