Dung mtsho ras pa phyi ma


དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་
dung mtsho ras pa phyi ma

Dungtso Repa "The Later"

Dates
Birth:   13/14th Century
Place of birth:   la stod
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nyang Tingedzin Zangpo · Dungtso Repa "The Earlier"
Teachers
kun dga' 'bum ma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5909
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Dungtso-Repa--The-Later-/8472
Catalog Pages
Notes
While BDRC puts him in the 15th Century, Kongtrul places him in the 5th rabjung, which would have him living during the late 13th to early 14th Century.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ (dung mtsho ras pa phyi ma)

Page #s for bio of this person: 549 to 550

Folio #s for bio of this person: 105a4 to 105b5

།དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་ནི་ལ་སྟོད་ལྷོའི་དིང་མ་བྲིན་དུ་ཡབ་ཞང་དཀོན་ནེ་བྱ་བ་དང་། ཡུམ་མགྲོན་ཟ་སྒྲོན་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་གྱི་འགྲོ་མགོན་དུང་མཚོ་རས་པའི་སྐྱེ་བ་གསལ་བར་དྲན་པས་དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མར་གྲགས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་ཙམ་ན་གངས་བུ་ལེར་མི་ཉག་རས་པའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་དབང་ཁྲིད་དང་གསར་རྙིང་གི་གདམས་པ་མང་པོ་གསན། གངས་ཁྲོད་དང་གཡའ་ཁྲོད་མང་པོར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་མཇལ་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་བཞིན་དབུས་དང་ཀོང་པོ་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས། འོན་དུ་རྗེ་བཙུན་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་དང་མཇལ་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་ལུང་བསྟན། མོན་གནས་ཁྱུང་རྫོང་གངས་ར་དང་ལ་སྟོད་སྲིན་པོ་རྫོང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེས། སྲིན་པོ་རྫོང་ནས་བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཟབ་གཏེར་ཐོན་ཅིང་གཞན་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཁྱད་པར་སྒམ་པོའི་རྒྱབ་ཀྱི་མཚོ་མཎྜལ་ནག་པོའི་འགྲམ་ཕ་བོང་རུ་སྦལ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུའི་འོག་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་གི་གདམས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་པས་ལམ་འདི་ལས་འོད་ལུས་གྲུབ་པའང་མང་དུ་བྱོན། གཞན་ཡང་རྡོ་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་འཇོག་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ། ཀོང་ལོང་རལ་གསུམ་དུ་འགྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཡང་ཏིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཉམས་ལེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་གི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་སོ།

dung mtsho ras pa phyi ma ni la stod lho'i ding ma brin du yab zhang dkon ne bya ba dang /_yum mgron za sgron skyid gnyis kyi sras su sku 'khrungs/_sngon gyi 'gro mgon dung mtsho ras pa'i skye ba gsal bar dran pas dung mtsho ras pa phyi mar grags/_dgung lo bcu gcig pa la chos sgor zhugs nas mdo sngags kyi gsan pa rgya cher mdzad/_dgung lo nyer gsum tsam na gangs bu ler mi nyag ras pa'i drung du phyin nas dbang khrid dang gsar rnying gi gdams pa mang po gsan/_gangs khrod dang g.ya' khrod mang por sgrub pa mdzad pas/_o rgyan rin po che'i zhal mjal lung bstan mdzad pa bzhin dbus dang kong po phyogs la phebs/_'on du rje btsun ma kun dga' 'bum dang mjal nas rjes su bzung zhing chos kyi bdag por lung bstan/_mon gnas khyung rdzong gangs ra dang la stod srin po rdzong sogs kyi gnas sgo phyes/_srin po rdzong nas bla sgrub gdung ba zhi byed dang /_tshe sgrub 'od kyi bum pa zhes bya ba'i zab gter thon cing gzhan la rgya cher spel/_khyad par sgam po'i rgyab kyi mtsho maN+Dal nag po'i 'gram pha bong ru sbal kha sbub pa lta bu'i 'og nas rdzogs chen yang ti nag po gser gyi 'bru gcig gi gdams skor rnams spyan drangs skal ldan rnams la spel pas lam 'di las 'od lus grub pa'ang mang du byon/_gzhan yang rdo la phyag zhabs kyi rjes 'jog pa sogs grub pa'i rtags ngo mtshar che ba bsam gyis mi khyab pa mnga'/_kong long ral gsum du 'gro don gyi phrin las rgya cher bskyangs/_yang ti'i dbang lung khrid gsum nyams len dang bcas pa'i rgyun deng sang gi bar du rgya cher 'phel zhing kho bos kyang legs par nos so


List of Cycles Associated with this Person

 1. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa (10 of 10 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ (Vol. 59, Text 4)
 2. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 59, Text 5)
 3. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས་ (Vol. 59, Text 6)
 4. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟུར་འདེབས་འཇུག་བདེའི་ལམ་སྟོན་ (Vol. 59, Text 7)
 5. དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བ་ (Vol. 59, Text 8)
 6. དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་པོའི་དུས་འཁོར་གྱི་ལུང་དེའི་དོན་ (Vol. 59, Text 9)
 7. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་པ་འོད་གསལ་ལམ་འཇུག་ (Vol. 59, Text 10)
 8. བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་དྲིན་ལྡན་རྣམས་ལ་འདུད། འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དམིགས་རིམ་ (Vol. 59, Text 11)
 9. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིའི་མུན་ཁྲིད་བཀླགས་པས་དོན་གྲུབ་ (Vol. 59, Text 12)
 10. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་མུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སངས་རྒྱས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 59, Text 13)