Dag snang gsang ba'i skor

1 Text(s) in this Cycle[edit]

དག་སྣང་གསང་བའི་སྐོར་ལས། རིགས་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་རྒྱ་ཅན་
Front left margin tshe yi phrin dbang
Back left margin gter mdzod rgyas las rdor brag rig 'dzin bdun pa'i dag snang
Location Volume 49, Text 12, Pages 133-138
Cycle Dag snang gsang ba'i skor
Authored by kun bzang 'gyur med lhun grub
Revealed by kun bzang 'gyur med lhun grub
Colophon ཞེས་གསུངས་ནས་གུ་རུ་མཚོ་རྒྱལ་དང༔ དེ་ཉིད་རང་ལ་ཐིམ་པའི་མོད་ཉམས་སད་འཕྲལ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ རྡ་ཐིམ༔