Rjes dran tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can

3 Text(s) in this Cycle[edit]

ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i rjes dran bai ro'i thuD tig
Location Volume 40, Text 4, Pages 157-163
Cycle Rjes dran tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i rjes dran bai ro'i thuD tig
Location Volume 40, Text 5, Pages 165-166
Cycle Rjes dran tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འདིའང་། མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་
Front left margin phrin dbang
Back left margin gter mdzod mkhyen brtse'i rjes dran bai ro'i thuD tig
Location Volume 40, Text 6, Pages 167-192
Cycle Rjes dran tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon ཅེས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་དགོས་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་འགེངས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་ཏེ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་འབྱོར་དྲུག་རྒྱས་པའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ