Terdzo-'I-024Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-'I-024.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

དགྲ་དང་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཁྲོ་བོ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་ལས་མཐའ་

dgra dang rtsod las rgyal ba'i man ngag khro bo a pa rA dzi ta'i las mtha'

by  ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་ (Namkha Rinchen)
in cycle  གནུབས་ལུགས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་རྩོད་རྒྱལ་ (Gnubs lugs a pa rA dzi ta'i rtsod rgyal)
Volume 53 (འི) / Pages 557-558 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

དགྲ་དང་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཁྲོ་བོ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་ལས་མཐའ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། དགྲ་དང་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་བར་འདོད་ན། དང་པོ་ཆུ་ཕར་ཁ་ནས་རྡོ་ལེབ་ནག་པོ་གཅིག་བླང་། ཆུ་ཚུར་ཁ་ནས་རྡོ་ལེབ་དཀར་པོ་གཅིག་བླང་། དེ་གཉིས་ལ་སྦལ་པའི་འཁོར་ལོ་དཔེའུ་ཆུང་ལྟར་བྲི། དེའི་བར་དུ་དགྲ་གཟུགས་བྲིས་ལ། ཐ་མ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ། མགོ་སྦལ་པའི་ཁར་ཚུད་པར་བྱས་ལ། ཡུགས་ས་མའི་སྐྲ་ཤད་དང་ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་ལ། རང་གི་པུས་མོ་གཡོན་པའི་འོག་ཏུ་མནན་ནོ། །རང་ཉིད་ཡི་དམ་བྷཻཾ་པའི་མདུན་དུ། མཚོ་ནག་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་སྒོམ། མཚོ་དེའི་ནང་དུ་སྦལ་པ་དཀར་ནག་ཁ་སྦྱར་བའི་བར་དུ། ནྲྀ་ལས་དགྲ་བོ་དེ་སྐེམ་པ་རིད་པ་ཡི་དྭགས་དང་འདྲ་བ་གཅིག་བྷཻཾ་ལ། ཁོའི་མགོ་སྦལ་པ་དཀར་ནག་གི་ཁར་བཅུག་ནས་དཀར་པོས་སྟེང་ནས་འཁྱུད། ནག་པོས་འོག་ནས་འཁྱུད་ནས། འགུལ་དབང་མེད་ལ་སྨྲ་དབང་མེད་པར་བསམ་ལ་སྔགས་བཟླ་སྟེ། ཨོཾ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཨ་ཛི་ཏེ། དགྲ་བོ་ཆེ་གེ་ལས་བདག་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཞེས་པ་བརྒྱ་རེ་ཚར་བ་དང་། དེ་སྒྱིད་པའི་ཞབས་སུ་ལན་གསུམ་གཡོན་དུ་བསྐོར་ལ། རྡོ་ལེབ་སྟེང་མ་གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་གཡས་སུ་འཁོར། འོག་མ་ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གཡོན་དུ་འཁོར་བས། དེའི་བར་དུ་ཁོ་དབང་པོ་ཁ་ཞབས་ལོག་ནས། ཚེ་བསོད་ནམས་བཀྲག་མདངས་ཐམས་ཅད་སྐྱུགས་པས། དཀར་དམར་སྤུང་ངེ་ཡོད་པ་དེ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་བོ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཞིག་སྤྲོས་པས། ཁོའི་སྐྱུག་པ་དེ་ཟོས་ནས་ཁྲོ་བོ་དེ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་ནས། ཚུར་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། ངག་མཚམས་བྱས་ལ་ཁྲི་ཚོ་གཅིག་གམ། ཞག་བདུན་ནམ། རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །རྟགས་ལ་ཤོ་བཀྱེས་ནས་རང་རྒྱལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་མང་པོ་ལྐུག་ཏུ་བཅུག་ནས་བསད་པ་དང་། རྟ་བཏུལ་བ་ལ་སོགས་རང་རྒྱལ་བའི་རྟགས་བྱུང་ནས་རང་གི་སྒོ་ཐེམ་མམ། ལམ་རྒྱ་གྲམ། ལྷ་ཁང་གི་ཐེམ་ཞབས་སུ་གནན་ནོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).