Terdzo-CA-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-CA-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཆོས་གླིང་རྩ་གསུམ་བརྒྱུད་འདེབས

chos gling rtsa gsum brgyud 'debs

by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa)
revealed by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa)
in cycle  བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་ (Bde gshegs rtsa gsum 'chi med dril sgrub)
Volume 5 (ཅ) / Pages 215-216 / Folios 1a1 to 1b5

[edit]

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་པདྨོ་བདེ་བ་ཅན། །འཆི་མེད་མགོན་པོ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ལོངས་སྐུའི་རྩལ་སྣང་རཱ་ག་རཀྟའི་ཕུག །གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཟུང་འཇུག་སྐུར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ སྤྲུལ་སྐུའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང། །འགྲོ་འདྲེན་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཨཱརྻ་པཱ་ལོ་དབང་ཆེན་ཕོ་བྲང་ན། །འཆི་མེད་ཡོངས་གྲུབ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཟག་མེད་འཇའ་ཚོན་འཆི་མེད་ཀེའུ་ཚང་ན། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ འོག་མིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ན། །བོ་དྷི་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨེནྡར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་པདྨ་འོད་ཕུང་འཁྱིལ། །དྷརྨཱ་ཀ་ར་ཙིཏྟཱ་བཛྲ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ན། །པདྨ་ཉིན་བྱེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཟླ་གམ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ན། །གར་དབང་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱྎ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དང་དམ་ཚིག་གནས་མཆོག་ན། །བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དབང་གི་ལྷ་མོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོའི་ཚེ་དཔལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །བྷཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿཡིས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་རུ་བསྐྱིལ། །དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་སྲོག་གི་སྙིང་པོར་བསྟིམས། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ། །སྙིགས་མའི་ལུས་ངག་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན། །ན་ཚ་བསྒྲེས་རྒུད་མི་དམིགས་བདེ་བ་ཆེ། །སྟོང་གསལ་འཇའ་ཚོན་སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་ལྟར། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གོ་འཕང་ཨེ་མ་ཧོ། །བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).