Terdzo-PHA-016Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 

Property "Contributors" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-PHA-016.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་

bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i brgyud 'debs

by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
revealed by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima Özer)
in cycle  བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa)
Volume 14 (ཕ) / Pages 579-582 / Folios 1a1 to 2b6

Tibetan Text

༄༅། །བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཆེ་བའི་མཆོག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཤཱཀ་ཐུབ་དགའ་རབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ། །སྐལ་ལྡན་མཆོག་རབ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་མངོན་གྱུར་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་གོ་མ་ས། །ཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་དཔལ་གྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། །ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པའི་སྤྱི་མེས་མངའ་བདག་ཉང་། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ནམ་མཁའ་དཔལ། །སྙིང་པོའི་དོན་གཟིགས་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཞབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ མཐུ་སྟོབས་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་བདུད་འདུལ་མཚན། །སྒྲོལ་མས་རྗེས་བཟུང་མདོ་སྡེ་སེང་གེ་དང་། །མཁས་གྲུབ་ཟླ་མེད་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ནོར་བུའི་མཚན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཉང་སྟོན་ནོར་བུ་འཕེལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཕན་བདེས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་འོད་ཟེར་ཅན། །འཁྲུལ་ཞིག་རྗེ་རིགས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷ་སྲས་རྣམ་རོལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཞབས། །གར་དབང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རོལ་པ་རྩལ། །བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །གར་དབང་མགོན་པོ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །པདྨ་གར་དབང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ། །ཧཱུྃ་མཛད་རོལ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་འཛིན། །དབང་བཞིའི་རྒྱལ་མཚན་མཛེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཏོག །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོར་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འཕེལ། །ཀུན་བཟང་གདུང་འཚོབ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གར་གྱི་དབང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཁ་སྐོང་ཤློ་ཀ་གཉིས་གུ་ཎས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བདུན་རྩི་མཆོག་སྦྱིན་མཁན། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་དཀྱིལ་སྨིན་བྱེད་ལམ་གྱིས་ལྷ་སྐུར་ཤར། །ལུས་དཀྱིལ་དབང་གིས་རྩ་ཁམས་བདེ་དྲོད་འབར། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསྟེན་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས། །རང་སེམས་ཀ་དག་ཀུན་བཟང་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).