Gsang thig yang dag he ru ka phyag rgya gcig pa

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་
  Front left margin gter mdzod mchog gling gsang thig yang dag
  Location Volume 28, Text 3, Pages 29
  Cycle Gsang thig yang dag he ru ka phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig yang dag
  Location Volume 28, Text 4, Pages 31-36
  Cycle Gsang thig yang dag he ru ka phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་བྲིས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཐིག་
  Front left margin tshogs mchod
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig yang dag
  Location Volume 28, Text 5, Pages 37-41
  Cycle Gsang thig yang dag he ru ka phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ངོར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
  གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་འབར་བའི་ཐིག་ལེ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod mchog gling gsang thig yang dag
  Location Volume 28, Text 6, Pages 43-57
  Cycle Gsang thig yang dag he ru ka phyag rgya gcig pa
  Parent Cycle Gsang thig snying po'i skor gsum
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་འདིའང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་སྤྲས་པ་རྡོར་སློབ་ཀརྨ་རཏྣས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་རང་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའི་ལས་འཕྲོ་དགེ་བ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གནས་ཉིད་དང་འདབས་འབྱོར་བའི་བསམ་གཏན་ཁང་བུར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ