Terdzo-TSI-004Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-TSI-004.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

པད་གླིང་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དུག་སྦྱོང་གི་ལག་ལེན་རྩ་ཐོ་

pad gling phyag rdor gtum po'i dug sbyong gi lag len rtsa tho

by  པདྨ་གླིང་པ་ (Pema Lingpa)
revealed by  པདྨ་གླིང་པ་ (Pema Lingpa)
in cycle  ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ (Phyag rdor gtum po)
Volume 47 (ཙི) / Pages 89 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

པད་གླིང་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དུག་སྦྱོང་གི་ལག་ལེན་རྩ་ཐོ་བཞུགས་སོ། །དུག་སྦྱོང་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བསྟན་པ་ནི༔ ཕོར་སྣོད་གཙང་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ༔ ཀླུ་བཤོས་རྒྱབ་ཡོལ་མ་གཅིག༔ ཀླུའི་གཟུགས་གཅིག༔ ཏིང་ལོ་གཅིག༔ མཐེབ་ཀྱུ་གཅིག༔ ཆངས་བུ་གཅིག༔ བསྒྲེས་གླུད་གཅིག་རྣམས་ནད་པའི་མདུན་དུ་བཤམས་ལ༔ སྔོན་ལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྤྱན་འདྲེན༔ དེ་རྗེས་ཁྲུས་གསོལ༔ དེ་ནས་དུག་སྦྱོང་བྱ་བ་ནི༔ ཀུ་ཤ་གཅིག་དང་རྨ་བྱའི་མདོངས་ལག་ཏུ་ཐོགས་ལ༔ མགོ་ནས་མར་ལ་རིམ་པར་འཕྱི་ཞིང་གླུད་ལ་བསྟིམ་མོ༔ ནད་པ་དང་འཕྱི་མཁན་གཉིས་ཀའི་དམིགས་པ་ལ༔ ནད་པའི་ལུས་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་རྐང་པའི་མཐེབ་མོའི་རྩེ་ལས་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པར་ཐོན་ནས༔ གཏོར་མ་གླུད་དང་ཁྲུས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ༔ གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་དུག་སྦྱོང་རྫོགས་སོ༔ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ཉིད། མོན་ཀུ་རུ་ལུང་དུ་གྲོངས་ལ་ཐུག་པའི་བསྙུན་གཞི་ངན་པ་བྱུང་དུས་ཤོག་སེར་ལས་གསུང་དཔོད་མཛད་དེ་བསྒྱུར་པའོ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་ྀཨཚ༔


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).