Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri

From Rinchen Terdzö

3 Text(s) in this Cycle

ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
Location Volume 31, Text 40, Pages 927-960
Cycle Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
Authored by Pad+ma gling pa
Revealed by Pad+ma gling pa
Colophon ཕུར་པ་ཡང་གསང་གི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་ཆོག༔ བདག་པདྨ་གླིང་པས་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པའོ༔ མངྒ་ལཾ
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཚེ་འགུགས་པའི་སྦྱོར་ར་
Front left margin tshe 'gugs gter gzhung
Back left margin gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
Location Volume 31, Text 41, Pages 961-963
Cycle Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
Authored by Pad+ma gling pa
Revealed by Pad+ma gling pa
Colophon བདག་པདྨ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །མངྒ་ལཾ
པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
Location Volume 31, Text 42, Pages 965-988
Cycle Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
Authored by Kun bzang bstan pa'i nyi ma
Revealed by Pad+ma gling pa
Colophon དེ་ལྟར་པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕུར་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འདིའང་གཏེར་གཞུང་དབང་ཆོག་ལ། ཆོས་དབང་ཕུར་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དྲིན་ཅན་རྗེའི་གསུང་གསང་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀླག་ཆོག་མར་བཀོད་པ་པོ་ནི་པད་གླིང་བརྒྱད་པར་འབོད་པའི་བླུན་རྨོངས་ཟོལ་ཟོག་མཁན་བདག་གིས་བགྱིས་པ། ནོངས་ཀུན་བླ་མ་ལྷ་ལ་མཐོལ་ཞིང་དགེ་འབྲས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཛ་ཡནྟུ། བཀྲ་ཤིས། དགེའོ། །དགེའོ