Terdzo-ZHI-010Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-ZHI-010.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐོར་ལས༔ འཕགས་པ་རེ་མནྟའི་སྒྲུབ་པ་

gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo thun mong min pa'i skor las:_'phags pa re man+ta'i sgrub pa

by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
revealed by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje)
in cycle  གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ (Gnam chos thugs kyi gter kha snyan brgyud zab mo'i skor)
Volume 51 (ཞི) / Pages 153-154 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐོར་ལས༔ འཕགས་པ་རེ་མནྟའི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ༔ དབང་དྲག་པདྨའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨཱརྻ་རེ་མནྟ་ཡི་སྒྲུབ་པ་ནི༔ གཏོར་མ་དཔེའུ་རིས་ལྟར་བཅའ༔ དེ་ལ་མངོན་རྟོགས་ལྟར་དུ་ཙཀླི་འཛུག༔ དེ་ནས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་བྱ༔ རང་གི་མདུན་དུ་རེ་མནྟ༔ དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ལུས་ལ་གསེར་ཁྲབ་སེར་པོ་གསོལ༔ གཡས་པས་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་གཡུགས༔ རྟ་གདོན་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་འགེམས༔ གཡོན་པས་ལྕགས་ཀྱུས་རྟ་རྣམས་འགུགས༔ གཡང་ཅན་རྟ་སྔོ་ཆུ་རིས་ཞོན༔ དབུ་ཡི་སྟེང་ན་བྱ་ཁྱུང་ལྡིང༔ ཀླུ་རྣམས་སྲོག་རྩ་ཧེ་ཏང་ཏང༔ ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་བྱ་ཁྲ་ལྡིང༔ ས་བདག་ཕྲན་བུ་འདར་ཆུམ་ཆུམ༔ མདུན་གཡས་རྒྱ་སྟག་ཕོ་མོ་བདུན༔ མདུན་གཡོན་སེང་གེ་ཕོ་མོ་བདུན༔ ཤར་ནས་འགུགས་བྱེད་ཕོ་ཉ་སྟོང༔ རང་འདྲ་དཀར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔ ལྷོ་ནས་རྩོལ་བྱེད་སེར་པོ་སྟོང༔ རང་འདྲ་གཡས་པས་ནེའུ་ལེ༔ ནུབ་ནས་བྱ་ར་བྱེད་མཁན་སྟོང༔ རང་འདྲ་དམར་པོ་གཡས་རལ་གྲི༔ བྱང་ནས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་མཁན་སྟོང༔ རང་འདྲ་ནག་པོ་གཡས་ལྕགས་སྡིག༔ བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ཕྱིར༔ སྤྱན་འདྲེན་ཕཻཾ་ཕཻཾ་བདག་གིས་འབོད༔ མནའ་དགུ་བཞག་པའི་ཤག་པོ་ཡིན༔ ཕ་མ་བྱས་ནའང་དེ་རང་ཡིན༔ དཔོན་གཡོག་བྱས་ནའང་དེ་རང་ཡིན༔ ཚ་ཞང་བྱས་ནའང་དེ་རང་ཡིན༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་རེ་མནྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ་ཛཿཕེཾ་ཕེཾ༔ དེ་ནས་སྔགས་འདི་བཟླའོ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་རེ་མནྟ་སྭཱ་ཧཱ༔ གྷོ་ར་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེས་ནི་རྟ་རྣམས་འཕེལ་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ་གུ་ཧྱེ༔ འདི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཁོ་ནའི་ཆོས་སྐལ་ཡིན་གསུངས་སྐད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཁྲུམ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་བདུན་ལ་གུ་རུ་དྲག་པོས་དངོས་སུ་བཀའ་བསྩལ་པའོ།། །།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-ZHI-04-gnam chos re manta-01.JPG
RTZ-Tsagli-Dzongsar-ZHI-04-gnam chos re manta-02.JPG
RTZ-Tsagli-THA-75-gnam chos re manta-01.jpg
RTZ-Tsagli-THA-75-gnam chos re manta-02.jpg

Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).