Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod

Parent cycle(s)

  3 Text(s) in this Cycle[edit]

  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་
  Front left margin sgrub thabs
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
  Location Volume 13, Text 69, Pages 927-934
  Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ
  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་གཏོར་བཟློག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་
  Front left margin gtor bzlog
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
  Location Volume 13, Text 70, Pages 935-953
  Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་མན་ངག་གིས་གསལ་བར་བྱས་ནས་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ
  ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཐོག་འབེབ་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod mchog gling thugs sgrub gro lod
  Location Volume 13, Text 71, Pages 955-965
  Cycle Rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod
  Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon འདིའང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར་པས་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཟུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡང་ཐོབ་པའི་སྤྲང་འཆལ་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ