Bla ma yongs rdzogs

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་
  Front left margin phrin sgrub
  Back left margin gter mdzod nyang gi bla sgrub
  Location Volume 6, Text 30, Pages 585-663
  Cycle Bla ma yongs rdzogs
  Authored by Klong chen pa
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon དྲག་སྒྲུབ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཅན་གྱི་གཏེར་གྱི་ཡང་སྙིང་རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །།
  ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་དབང་
  Front left margin nyang gter bla sgrub
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 5, Pages 71-78
  Cycle Bla ma yongs rdzogs
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
  Colophon ཉང་ལུགས་བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་གི་ལེ་ཚན་ནོ།