Dbang lag bcud len


1 Text(s) in this Cycle[edit]

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་མངའ་བདག་ལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་དབང་ལག་གི་བཅུད་ལེན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod dbang lag bcud len gdams pa
Location Volume 30, Text 29, Pages 665-670
Cycle Dbang lag bcud len
Authored by kun spangs zla 'od
Revealed by kun spangs zla 'od
Colophon
  • Treasure colophon: སློབ་དཔོན་པདྨས་མངའ་བདག་ལ་གདམས་ནས༔ མངའ་བདག་གིས་ཕྱག་བཞེས་མཛད་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔
  • Revealer colophon: མངའ་བདག་གི་སྲས་ཀྱིས་སྤ་གྲོ་བྲག་སྟོད་དུ་སྦས་པ་ལས། ཕྱིས་ལྷ་རྗེ་ཀུན་སྤང་ཟླ་འོད་ཀྱིས་སྟག་ལོ་ལ་བཏོན་པའོ། །ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག།