Kun spangs zla 'od


ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད་
kun spangs zla 'od

Kunpang Dawö

Other names
  • ཀུ་ས་སྨན་པ་
  • སྨན་པ་པདྨ་སྐྱབས་
  • ku sa sman pa
  • sman pa pad+ma skyabs
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Is emanation of
Vairotsana
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10464
Catalog Pages
Notes
Kongtrul gives seemingly contradictory dates for this figure, stating in his bio that he lived during the early years of Guru Chowang (c. early 13th cent.) and at the same time as Yonten Gonpo (c. 12th cent.). However, later in the chronology provided at the end of the Terton Gyatsa, he states that he lived during the 2nd rabjung, which conforms with the latter assessment.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཀུ་ས་སྨན་པ་ (ku sa sman pa)

Page #s for bio of this person: 418 to 420

Folio #s for bio of this person: 39b4 to 40b1

ལ་སྟོད་བཙན་ཡུལ་མཚོན་ལ་སོ་ནམ་བྱེད༔ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་དཔོན་རྒྱུད་འབངས་ཀྱིས་ནོན༔ ལྷོ་གཏེར་གཏེར་ཕྲན་འགའ་ཞིག་སྦས་པ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཀུ་ས་སྨན་པ་ནི། བཻ་རོའི་སྐྱེ་མཐའ་ལྷོ་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྨན་སྔགས་དཀྱུས་མ། དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཀུན་སྤངས་ཟླ་འོད་དང་སྨན་པ་པདྨ་སྐྱབས་སུ་གྲགས། ཀུ་ས་ནི་ས་མིང་དང་སྟོན་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཅི་རིགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་སྡིག་རུ་འཛིངས་པ་འདྲ་བ་ནས་གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་པ་ལས། གཏེར་སྒྲོམ་དྲིལ་བུའི་དབྱིབས་སོགས་བཞི་བྱུང་བའི་དྲིལ་བུ་ལས་ཆོས། གཤང་ལས་བོན། གཙག་ཆའི་སྒྲོམ་བུ་ལས་སྨན། གབ་རྩེ་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་ཐོན་པར་གྲགས་ནའང་དེང་སང་དབང་ལག་གི་བཅུད་ལེན་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་མཇལ། བོན་སྡེའི་གྲས་ཁུ་ཚའི་ཕུར་ནག་འགར་སྟོན་ལ་བཀའ་བབས་པ་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་སོགས་དར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བར་གྲགས། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ལ་གཏེར་ཁ་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་བྱུང་བའི་སྔ་མ་རྩ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་སྤྱི་སྤུངས་ཆེན་མོ་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་ལས་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས། བར་པ་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཞེས་རྩ་གསུམ་གནས་བསྒྱུར་གྱི་སྐོར་རིང་བརྒྱུད་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ལས་གསན་ཅིང་། ཕྱི་མ་རྩ་གསུམ་གཙོ་བསྡུས་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གནས་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་རི་ནས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་བྱོན་པ་བདག་གིས་ཀྱང་རྩ་བའི་དབང་ལུང་ནོས་པ་ལུགས་འདིར་བརྒྱུད་པ་གསུམ་འདུས་སུ་བགྲང་རུང་ངོ་། །འདི་ཉིད་ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་གཡུ་ཐོག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱོན་པར་གསལ་བས་བོན་གྱི་གཏེར་འབྱུང་འགའ་རེར་གཡུ་ཐོག་པ་དང་གཅིག་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་གནས་མེད་དོ།

la stod btsan yul mtshon la so nam byed:_'dzam gling rgyal po'i dpon rgyud 'bangs kyis non:_lho gter gter phran 'ga' zhig sbas pa 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston ku sa sman pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston ku sa sman pa ni/_bai ro'i skye mtha' lho brag gi phyogs su 'khrungs/_rten sman sngags dkyus ma/_dben gnas rnams su sgrub pa mdzad pas kun spangs zla 'od dang sman pa pad+ma skyabs su grags/_ku sa ni sa ming dang ston pa ni gzhung lugs ci rigs pa mkhyen pa'i sbas pa'i rnal 'byor chen po ste/_de nyid kyis spa gro cal gyi brag sdig ru 'dzings pa 'dra ba nas gter zhal phyes pa las/_gter sgrom dril bu'i dbyibs sogs bzhi byung ba'i dril bu las chos/_gshang las bon/_gtsag cha'i sgrom bu las sman/_gab rtse las rtsis kyi skor rgya cher thon par grags na'ang deng sang dbang lag gi bcud len dpe lung gnyis ka'i rgyun bzhugs pa tsam las gzhan ma mjal/_bon sde'i gras khu tsha'i phur nag 'gar ston la bka' babs pa da lta'i bar dbang lung bsnyen sgrub kyi rgyun sogs dar zhing byin rlabs che bar grags/_bla rdzogs thugs gsum gyi nang nas yang zab dkon mchog spyi 'dus la gter kha snga bar phyi gsum byung ba'i snga ma rtsa gsum rigs bsdus spyi spungs chen mo gter chen 'di nyid kyis spyan drangs pa'i chos skor rgya cher bzhugs pa las snying po tsam zhig rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter gyi tshul du bka' babs/_bar pa 'ja' tshon las 'phro gling pa'i dkon mchog spyi 'dus zhes rtsa gsum gnas bsgyur gyi skor ring brgyud dang nye brgyud las gsan cing /_phyi ma rtsa gsum gtso bsdus spyi 'dus snying thig gnas chen pad+ma shel ri nas shog ser dngos su byon pa bdag gis kyang rtsa ba'i dbang lung nos pa lugs 'dir brgyud pa gsum 'dus su bgrang rung ngo /_/'di nyid chos dbang rin po che'i sku tshe'i stod g.yu thog pa dang dus mnyam du byon par gsal bas bon gyi gter 'byung 'ga' rer g.yu thog pa dang gcig par byas kyang de gnyis gcig pa'i gnas med do


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dbang lag bcud len (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་མངའ་བདག་ལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་དབང་ལག་གི་བཅུད་ལེན་ (Vol. 30, Text 29)