Brtan ma bcu gnyis mdos chen


3 Text(s) in this Cycle[edit]

བརྟན་མའི་མདོས་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་
Front left margin brtan mdos tshogs
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter
Location Volume 43, Text 44, Pages 811-812
Cycle Brtan ma bcu gnyis mdos chen
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
ཉང་གཏེར་བརྟན་མདོས་ནང་གི་འགྲེས་བྱང་
Front left margin brtan mdos 'gres byang
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter
Location Volume 43, Text 45, Pages 813-816
Cycle Brtan ma bcu gnyis mdos chen
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
ཉང་གཏེར་བརྟན་མའི་མདོས་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་ཟིན་བྲིས་བལྟ་བདེར་བཀོད་པ་
Front left margin brtan mdos zin bris
Back left margin gter mdzod thung mong las tshogs nyang gter
Location Volume 43, Text 47, Pages 823-832
Cycle Brtan ma bcu gnyis mdos chen
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཅེས་པའང་སྔགས་ཧྲུལ་མདོས་ལ་མཁས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ཐཱ་མངྒ་ལཾ