Rta mgrin snying thig snying po don sbyor

5 Text(s) in this Cycle[edit]

རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 9, Pages 147-148
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་གུ་ཎས་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 10, Pages 149-188
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདུན་པའི་ས་བོན་ལ། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བས་སད་བྱེད་དུ་བྱས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། ཟབ་ལམ་སྨིན་བྱེད་རྣམ་བཞི་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin dbang chen
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 11, Pages 189-235
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསུང་རབ་ལ་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་མོས་གུས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆང་བ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་ཕྱེས་ཏེ་གོ་གསལ་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆེན་ཟུར་འདེབས་
Front left margin zur 'debs
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 12, Pages 237-242
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཞེས་པའང་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་རྩ་གསུམ་ལྷ་དབང་ཆེན་མོ་ལས་གུ་ཎས་གུད་དུ་བསྐོལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin gtor dbang
Back left margin gter mdzod mchog rdor rta mgrin snying po don sbyor
Location Volume 26, Text 13, Pages 243-254
Cycle Rta mgrin snying thig snying po don sbyor
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Nyang po mchog ldan rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་བློ་གྲོས་དམན་པ་འཇུག་བདེའི་སླད་ནག་འགྲོས་སུ་བསྡེབས་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ