Nyang po mchog ldan rdo rje


ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
nyang po mchog ldan rdo rje

Nyangpo Chokden Dorje

Dates
Birth:   1434
Place of birth:   rgya shod la gong
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Wood
Animal:   Tiger
Rab Jyung:   7
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
a tsa ra sa le
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (nyang po mchog ldan rdo rje)

Page #s for bio of this person: 574 to 575

Folio #s for bio of this person: 117b4 to 118a1

ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་དང་དེའི་སྐྱེ་བ་ཆོས་བློ་མགོན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནི། རྒྱ་ཤོད་ལ་གོང་ཞེས་པར་ཤིང་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། རྒྱ་སྟོན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཁྱེན་པ་དང་གྲུབ་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། བྱར་ཁྲི་དཔོན་གྱིས་མེར་བསྲེགས་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལན་མང་དུ་མཇལ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཉང་པོ་བྲག་དཀར་ལྷ་ཆུ་ནས་རྫོགས་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། གཏེར་སྟོན་འདིའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྟག་ཤམ་པ་དང་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྩིས་ཆེར་མཛད་ནས་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ན་གསལ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།

a tsa ra sa le dang de'i skye ba chos blo mgon po'i rnam 'phrul mchog ldan rdo rje ni/_rgya shod la gong zhes par shing pho stag gi lo la 'khrungs/_rgya ston blo bzang grags pa las rab tu byung /_mkhyen pa dang grub rtags bsam gyis mi khyab/_byar khri dpon gyis mer bsregs kyang gnod ma nus/_o rgyan chen po lan mang du mjal nas lung bstan pa ltar nyang po brag dkar lha chu nas rdzogs chen rta mgrin snying thig gi chos skor rnams spyan drangs/_gter ston 'di'i chos skor rnams stag sham pa dang chos rje gling pa sogs kyis thugs rtsis cher mdzad nas 'chad spel mdzad tshul rnam thar na gsal zhing kho bos kyang nos pa yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rta mgrin snying thig snying po don sbyor (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 26, Text 9)
  2. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ (Vol. 26, Text 10)
  3. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། ཟབ་ལམ་སྨིན་བྱེད་རྣམ་བཞི་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ (Vol. 26, Text 11)
  4. རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆེན་ཟུར་འདེབས་ (Vol. 26, Text 12)
  5. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ (Vol. 26, Text 13)