Mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa

2 Text(s) in this Cycle[edit]

ལུང་གི་མདོ༔ མདོ་ལུང་ཆེན་མོ་ལྔ་ཡི་དགོངས་པ༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ༔
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod mdo lung lnga dgongs mchog gling
Location Volume 55, Text 20, Pages 507-546
Cycle Mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
  • Treasure colophon: ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁས་པ་པདྨ་བདག་གིས་རྒྱ་དཔེ་རང་འགྱུར་དུ་བྱས་པ་ནན་ཏུར་དུ་བྲིས་པའོ༔
མདོ་ལུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་དགོངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དོན་དབང་གི་ཆོ་ག་ལུང་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་
Front left margin don dbang
Back left margin gter mdzod mdo lung lnga dgongs mchog gling
Location Volume 55, Text 21, Pages 547-562
Cycle Mdo lung chen po lnga'i dgongs pa phyag rgya gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཚུལ་འདིའང་སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀ་ཁུངས་བཙུན་ཞིང་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཟབ་ཆོས་སྔ་ན་མེད་པ་དུས་ཞབས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་གི་བཅུད་དུ་འོས་པར་མཐོང་ནས་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ