Bstan pa srung ba'i skor bzhi

1 Text(s) in this Cycle[edit]

བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཆོས་བཅུ་ཡི༔ བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས༔ གཤིན་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod drag las bstan srung bzhi mchog gling
Location Volume 53, Text 34, Pages 629-674
Cycle Bstan pa srung ba'i skor bzhi
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་རྦ་དོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་སརྦ་སིདྡྷི་རསྟུ།།