Thugs dam gtor rgyun rgya mtsho


1 Text(s) in this Cycle[edit]

ཐུགས་དམ་གཏོར་རྒྱུན་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཉང་ལུགས་ཁྲོ་མོ་སྨེ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་ཁྲུས་ཆོག་དང་བཅས་པ་
Front left margin khro mo sme brtsegs
Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs nyang lugs
Location Volume 47, Text 25, Pages 323-338
Cycle Thugs dam gtor rgyun rgya mtsho
Authored by bo dong pad+ma gar dbang
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཞེས་མངའ་བདག་ཉང་རལ་པ་ཅན་གྱི་ལུགས་ཁྲོ་མོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་སྐུར་ཁྲུས་ཆོག་དང་བཅས་པ་འདི་ཉིད་ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་༼བོ་དོང་ཨེ་ནེ་རིང་པ།༽་་་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། སྣ་ཚོགས་དབྱིག་གི་ལོ་སྨལ་པོ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ལ་མེ་ལོང་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།