Bo dong pad+ma gar dbang


བོ་དོང་པདྨ་གར་དབང་
bo dong pad+ma gar dbang

Bodong Pema Garwang

Other names
  • བོ་དོང་ཨེ་ནེ་རིང་པ་
  • bo dong e ne ring pa
About
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་དམ་གཏོར་རྒྱུན་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཉང་ལུགས་ཁྲོ་མོ་སྨེ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་ཁྲུས་ཆོག་དང་བཅས་པ་ (Vol. 47, Text 25)