Bi ma lugs gtsug tor gdugs dkar gyi cho ga

1 Text(s) in this Cycle[edit]

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོ་སྔ་འགྱུར་བི་མའི་ལུགས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཆོ་ག་ཡོན་ཏན་བཅུད་སྐྱེད་
Front left margin rig gtad
Back left margin gter mdzod zhi las gdugs dkar rang byung rdo rje
Location Volume 47, Text 42, Pages 587-600
Cycle Bi ma lugs gtsug tor gdugs dkar gyi cho ga
Authored by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོག་གཞུང་གི་ཆ་ལག་མེད་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་པས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་