Terdzo-GA-038Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-GA-038.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་

grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po

by  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje)
revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (Sgrub thabs snying po skor lnga)
parent cycle  གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (Grub thob chen po'i thugs tig)
Volume 3 (ག) / Pages 795-796 / Folios 1a1 to 1b1

Tibetan Text

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་གི་མགོན་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས། །འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །སྐུ་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་གར་མཁན་པདྨ་འབྱུང་། །བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཐང་སྟོང་རྗེ། ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །པདྨ་གར་དབང་གཡུང་དྲུང་གླིང་པའི་ཞབས། །གདམས་པའི་བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་རིམ་བྱོན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་འགྲོ་འདུལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྟ་མཆོག་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དུས་བདེ་གཤེགས་བླ་མ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་བདུན་རྫོགས་དང་། །གནས་གཏེར་སྐྱོང་མཛད་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་གྲུབ་གཉིས་སྩོལ། །རྟོག་བཞིའི་ཆུ་བོ་ཀུན་བཟང་ཀློང་དུ་ཐིམ། །རྣམ་ཤེས་དྲི་མ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མས་བཅོམ་། །སྤྱོད་ཡུལ་ལམ་བྱེད་དབང་རྫོགས་དམ་ཚིག་གཙང་། །འབྲས་བུ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་འདི་ཉེར་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །སྡོམ་བརྩོན་བླ་མ་འཇམ་ཚུལ་ངོར། །འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་འབངས། །མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་སྤྱར་བ་དགེ། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).